ขอบคุณความรู้ดีๆจาก WWW.OPENKORE.COM WWW.THAIKORE.COM WWW.OPKWIN.COM WWW.MOD2PLAY.COM และเวบอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวถึงไว้ ณ.ทีนี้ด้วยนะคะ (ขอบคุณเป็นภาษาอังกฤษไว้ด้านบนนานแล้ว แต่เผื่ออาจมองกันไม่เห็นนะคะ เลยขอบคุณอีกรอบ)
เชิญชวนทำบุญแทนการเซทบอทให้โหลดฟรีคะ

ไม่บังคับนะคะ


แต่ใครเอาบอทไปใช้เองไม่ว่ากัน แต่ใครเอาบอทไปใช้ในทางธุรกิจ ไม่บริจาคขอให้จู้ดๆ อิอิ

ขอร้องจากใจ กรุณาอย่านำบอทไปขายเด็ดขาด ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

12/04/2553

Auto Macro Acolyte/Priest/High Priest Skills

Delay SKILLS

1 ms = 1/1,000 s (หนึ่งในพันของหนึ่งวินาที)
1,000 ms = 1s (หนึ่งวินาที)

heal
ดีเลย์ระหว่างสกิล 0
ระยะเวลา 1s (วินาที)

Bless
ดีเลย์ระหว่างสกิล 0
ระยะเวลา 240 s (วินาที)

agi
ดีเลย์ระหว่างสกิล 423ms
ระยะเวลา 240 s (วินาที)

mag 
ดีเลย์ระหว่างสกิล 1610ms
ระยะเวลา 60 s (วินาที)

glor
ดีเลย์ระหว่างสกิล 0
ระยะเวลา30 s (วินาที)

im
ดีเลย์ระหว่างสกิล 3s
ระยะเวลา 60 s (วินาที)

ass
ดีเลย์ระหว่างสกิล 1208ms
ระยะเวลา 100 s (วินาที)

ang
ดีเลย์ระหว่างสกิล 1692
ระยะเวลา 60 s (วินาที)

Acolyte Skills :
Heal

useSelf_skill Heal {
lvl 1
hp <> 10
}

useSelf_skill Heal {
lvl 1
hp < 80
sp > 20
inLockOnly 1
notWhileSitting 0
timeout 2
disabled 0
}

useSelf_skill Heal {
lvl 10
hp < 50%
sp > 10%
}

Increase AGI

useSelf_skill Increase AGI
lvl 10
whenStatusInactive Increase AGI
sp > 10%
timeout 5
}

Blessing

useSelf_skill Blessing {
lvl 10
whenStatusInactive Blessing
sp > 10%
timeout 5
}

Ruwach

useSelf_skill Ruwach {
lvl 1
whenStatusInactive Ruwach
sp > 10%
timeout 10
}

Angelus

useSelf_skill Angelus {
lvl 10
whenStatusInactive Angelus
sp > 10%
timeout 5
}

Cure

useSelf_skill Cure {
lvl 1
whenStatusActive Cursed, Blinded, Chaos, Silenced
sp > 10%
timeout 5
}

Holy Light

attackSkillSlot Holy Light {
lvl 1
sp > 10%
monsters
}

Decrease AGI

attackSkillSlot Decrease AGI {
lvl 10
sp > 10%
monsters
maxAttempts 5
maxUses 1
}

CORRESPONDING PARTY SKILLS :

Heal
partySkill Heal {
lvl 5
target_hp < 70%
sp > 10 %
}

Blessing
partySkill Blessing {
lvl 10
sp > 64
notInTown 1
timeout 3
target_whenStatusInactive Blessing
target_timeout 240
}

Increase AGI
partySkill Increase AGI {
lvl 10
sp > 45
notInTown 0
timeout 3
target_whenStatusInactive Increase AGI
target_timeout 240
}

Angelus
partySkill Angelus {
lvl 10
sp > 45
notInTown 1
timeout 3
target_whenStatusInactive Angelus
target_timeout 240
isSelfSkill 1
}

Cure
partySkill Cure {
lvl 1
target_whenStatusActive Cursed, Blinded, Chaos, Silenced
sp > 10%
timeout 5
}

Priest/High Priest Skills

Kyrie Eleison

useSelf_skill Kyrie Eleison {
lvl 10
sp > 45
stopWhenHit 1
notWhileSitting 1
notInTown 1
timeout 5
whenStatusInactive Kyrie Eleison
}

Assumptio

useSelf_skill Assumptio {
lvl 10
sp > 20%
stopWhenHit 1
notWhileSitting 1
notInTown 1
timeout 5
disabled 1
whenStatusInactive Assumtio
}

Magnificat

useSelf_skill Magnificat {
lvl 5
sp > 45
stopWhenHit 1
notWhileSitting 1
notInTown 1
timeout 5
whenStatusInactive Magnificat
}

Party Skills :

Kyrie Eleison
partySkill Kyrie Eleison {
lvl 10
sp > 45
stopWhenHit 1
notWhileSitting 1
notInTown 1
timeout 5
disabled 1
target_whenStatusInactive Kyrie Eleison
target_timeout 240
}

Magnificat
partySkill Magnificat {
lvl 3
sp
stopWhenHit 1
timeout 10
whenStatusInactive Magnificat
partyAggressives < 1
isSelfSkill 1
}

Resurrection
partySkill Resurrection {
lvl 4
target_dead 1
}

Impositio Manus
partySkill Impositio Manus {
lvl 10
sp > 25
notInTown 1
timeout 3
disabled 0
target_whenStatusInactive Impositio Manus
target_timeout 60
}

Status Recovery
partySkill Status Recovery {
lvl 10
sp > 25
timeout 2
target_whenStatusActive Frozen, Stone Curse, Stun
}

Aspersio
partySkill Aspersio {
lvl 5
sp > 25
timeout 2
target_whenStatusInactive Aspersio
inInventory Holy Water
}

Suffragium
partySkill Suffragium {
lvl 3
sp > 25
timeout 8
target_whenStatusInactive Suffragium
notInTown 1
}

Assumptio
partySkill Assumptio {
lvl 10
sp > 20%
stopWhenHit 1
notWhileSitting 1
notInTown 1
timeout 5
disabled 1
target_whenStatusInactive Assumtio
target_timeout 98
}

Gloria

useSelf_skill Gloria {
lvl 10
sp > 25
whenStatusInactive Gloria
timeout 28
}

automacro warp {
  map gef_fild07
  inventory “Blue Gemstone” > 0
  call {
  do ai manual
  pause 1
  do move 319 187
  do sl 27 316 188
  pause 2
  do warp 1
  pause 1
  do move 316 188
  do ai on
  }
  timeout 20
}

this macro auto-cast warp portal on place that no one standing...
good for support on town and warping parties on WoE

automacro Warping {
   console /\[dist=(.*)\] (.*) \((\d+)\): (.*)warp(1|2|3|4)(.*)$/
   run-once 1
#   class 4, 8, 23, 4005, 4009, 15, 4016
   call {
      if (@invamount(Blue Gemstone) == 0) goto nogem
      $dist = $.lastMatch1
      if ($dist > 6) stop
      $warpslot = $.lastMatch5
      :loop
      $posx = @rand (1,7)
      $posy = @rand (1,7)
      $cellIsFull = 0
      do eval $::Macro::Data::varStack{cellIsFull} = 0;foreach (@{$::playersList->getItems()}) { next if (($_->{pos_to}{x} != $posx) || ($_->{pos_to}{y} != $posy));$::Macro::Data::varStack{cellIsFull} = 1; last;}
      if ($cellIsFull == 1) goto loop
      $mex = @arg ("$.pos", 1)
      $mey = @arg ("$.pos", 2)
      $herex = @eval ($mex + $posx)
      $herey = @eval ($mey + $posy)
      do sl 27 $herex $herey
      timeout 3
      do warp $warpslot
      release Warping
      :nogem
      do c no gem
      release Warping
   }
}

this macro buff and resu other within distance of 5

automacro SupportOthers {
console /\[dist=(.*)\] (.*) \((\d+)\): \*baps|buffs buf|buff|blesing|heal|hela|bap|bup|hel\*$/
   status Blessing
   status Increase AGI
   sp > 30%
   run-once 1
   timeout 30
   exclusive 1
   call {
      $dist = $.lastMatch1
      if ($dist > 6) stop
      $name = $.lastMatch2
      $PlayerID = $.lastMatch3
      do sp 28 $PlayerID 10
      do sp 34 $PlayerID 10
      do sp 29 $PlayerID 10     
      do sp 361 $PlayerID 10
      log  Finish macro: SupportOthers at $.datetime    
      release SupportOthers
   }
}

automacro SupportDead {
   console /\[dist=(.*)\] (.*) \((\d+)\): \*resu|ress\*$/
   status Blessing
   status Increase AGI 
   sp > 30%
   run-once 1
   timeout 30
   exclusive 1
   call {
      if (@invamount(Blue Gemstone) == 0) goto nogem
      $dist = $.lastMatch1
      if ($dist > 6) stop
      $name = $.lastMatch2
      $PlayerID = $.lastMatch3
      do sp 54 $PlayerID 10
      log  Finish macro: SupportDead at $.datetime
      :nogem
      do c บลูหมดอะ     
      release SupportDead
   }
}

automacro res {
pubm /res/i <<< เมื่อมีคนพิมพ์ res (พิมพ์แบบ ทั่วไปนะ)
call {
do sp "Resurrection" $.lastpub 4 <<< ตรง lastpub 4 คือเลเวลของสกิลนะ
}
}

automacro support {
pubm /sup/i
call {
do sp 34 $.lastpub 10 <<< sp 34 คือสกิล Blessing นะครับ ดูได้จาก table/skills.txt
pause 2
do sp 29 $.lastpub 10 <<< sp 29 คือสกิล IncreaseAGI
pause 2
do sp 361 $.lastpub 5 <<< sp 361 คือสกิล Assumptio
pause 3
do sp 66 $.lastpub 5 <<< sp 66 คือสกิล Impositio Manus
}
}

automacro san {
pubm /san/i
call {
$foobegin = $.pos <<< คำสั่งตัวนี้ สั่งให้ใช้สกิลไปที่ จุดยืนของผู้สั่ง
pause 1
do sl 70 @random ("south", "north", "east", "west")
do sp 70
pause 2
do sl 70 @random ("south", "north", "east", "west")
do sp 70
pause 2 do sl 70 @random ("south", "north", "east", "west")
do sp 70
}
}

Warp Seller v1.2

Instructions:
1. Create a recorder.txt inside control folder
2. Set macro_delay 2.0 in your timeouts.txt
3. Change the chatroom title in automacro a, b, f.
4. Change the price you want in automacro d -> $a = "a number".
5. Change the price you want in automacro e -> $a = "a number" like automacro d.
6. Change the warp point recorder in macro warp1, warp2, warp3, warp4. [Optional]
7. Change the map name in macro warp1, warp2, warp3, warp4 -> do warp "the map name". <-- Only if you want to sell warp to different maps~!


#--------------------------------------------------------------------
#------------------Warp Seller Macro v1.2 by Se7eN-------------------
#--------------------------------------------------------------------
#
# Note: Make sure your character is in Payon Town before running the macro.
# Added storageAuto sequence.
automacro a {
delay 3
console /Not allowed other player view Equipment/
call {
do ignore 1 all
if (@invamount (Blue Gemstone) == 0) goto qk
pause 3
do chat create "Ice-1.5K|Geo-2K|Mosco-2.5K" 2 0 siyete
# A, B, C, D = Chatroom title
pause 1
do sit
stop
:qk
lock a
lock b
lock c
lock d
lock e
lock f
do chat create "Out of Order" 2 0 siyete
do sit
stop
}
}

automacro b {
console /(.*?) \(level (\d*)\) Requests a Deal/
call {
do deal
$name = $.lastMatch1
do chat modify "$name Exact Amount Please~!!" 2 0 siyete
pause 1
do pm "$name" "Ice-1.5K|Geo-2K|Mosco-2.5K"
pause 10
# Cancel the deal in x seconds if the buyer no action
do deal no
stop
}
}

automacro c {
console /^(.*) added Item to Deal: (.*) x (.*)$/i
call {
if ($.lastMatch2 != "Blue Gemstone") goto end
#Cancel the deal in x seconds if the buyer no action after put on Blue Gemstone
pause 10
do deal no
stop
:end
# Cancel the deal if the buyer put on the items
do deal no
stop
}
}

automacro d {
console /(.*) added (.*) z to Deal/
call {
$a = $.lastMatch2
if ($a = 1,500) goto bb
if ($a = 2,000) goto bb
if ($a = 2,500) goto bb
# $a = ".*" = The price you want to sell
pause 2
# Cancel the deal if the gained zeny != the price you sell
do deal no
stop
:bb
pause 1
do deal
pause 1
do deal
#Cancel the deal in x seconds if the buyer no action after put on the zeny
pause 10
do deal no
stop
}
}

automacro e {
console /^You gained (.+?) zeny.$/
call {
lock b
lock d
do chat leave
$a = $.lastMatch1
if ($a = 1,500) goto a1
if ($a = 2,000) goto b2
if ($a = 2,500) goto c3
#$a = ".*" = The price you want to sell
:a1
call warp1
stop
:b2
call warp2
stop
:c3
call warp3
stop
release all
}
}

##################################################

macro warp1 {
do eval open(FILE, ">>", Settings::getControlFilename("recorder.txt")); print FILE "ICE-1500 \n"; close FILE;
# The record will record airplane's operation condition,this is the warp point one -> A
# And so no B, C, D...
$aa1 = @Invamount (Blue Gemstone)
# Check the number of the bluestone "before" warp
$x = @arg("$.pos", 1)
$y = @arg("$.pos", 2)
$x0 = @eval($x + @rand(1,3))
$x1 = @eval($x - @rand(1,3))
$y0 = @eval($y - @rand(1,3))
do sl 27 @random("$x0", "$x1") $y0
pause 2
do warp ra_fild01
# map a = ra_fild01
# pause 1
# do c Ice Dungeon's Map Opened.
pause 2
$aa2 = @Invamount (Blue Gemstone)
# Check the number of the bluestone "after" warp
if ($aa1 == $aa2) goto ax
# If the number of bluestone before warp match that of after warp then regarding as failed, goto :ax
stop
:ax
do eval open(FILE, ">>", Settings::getControlFilename("recorder.txt")); print FILE "ICE-1500 (Failed) \n"; close FILE;
# If failed to open the warp,it will print "A-2000 (Failed)" ,that you will know maybe you should change the position
# And so no B, C, D...
pause 2
do c Failed to open
do c Just try again
call axx
# Run macro axx
stop
}

macro axx {
call warp1
# Run macro warp1
}

# And so on..

macro warp2 {
do eval open(FILE, ">>", Settings::getControlFilename("recorder.txt")); print FILE "GEO-2000 \n"; close FILE;
$bb1 = @Invamount (Blue Gemstone)
$x = @arg("$.pos", 1)
$y = @arg("$.pos", 2)
$x0 = @eval($x + @rand(1,3))
$x1 = @eval($x - @rand(1,3))
$y0 = @eval($y - @rand(1,3))
do sl 27 @random("$x0", "$x1") $y0
pause 2
do warp ein_fild07
# map c = ein_fild07
# pause 1
# do c Geographer's Map Opened.
pause 2
$bb2 = @Invamount (Blue Gemstone)
if ($bb1 == $bb2) goto bx
stop
:bx
do eval open(FILE, ">>", Settings::getControlFilename("recorder.txt")); print FILE "GEO-2000 (Failed) \n"; close FILE;
pause 2
do c Failed to open
do c Just try again
call bxx
stop
}
macro bxx {
call warp2
}

macro warp3 {
do eval open(FILE, ">>", Settings::getControlFilename("recorder.txt")); print FILE "MOSCO-2500 \n"; close FILE;
$cc1 = @Invamount (Blue Gemstone)
$x = @arg("$.pos", 1)
$y = @arg("$.pos", 2)
$x0 = @eval($x + @rand(1,3))
$x1 = @eval($x - @rand(1,3))
$y0 = @eval($y - @rand(1,3))
do sl 27 @random("$x0", "$x1") $y0
pause 2
do warp mosk_fild02
# map b = mosk_fild02
# pause 1
# do c Moscovia's Map Opened.
pause 2
$cc2 = @Invamount (Blue Gemstone)
if ($cc1 == $cc2) goto cx
stop
:cx
do eval open(FILE, ">>", Settings::getControlFilename("recorder.txt")); print FILE MOSCO-2500 (Failed) \n"; close FILE;
pause 2
do c Failed to open
do c Just try again
call cxx
stop
}

macro cxx {
call warp3
}

automacro f {
console /You opened Warp Portal on \((.*), (.*)\)/
call {
do eval open(FILE, ">>", Settings::getControlFilename("recorder.txt")); print FILE "-------------- \n"; close FILE;
do c @random("Thank You !!","Maraming Salamat !!","Salamat !!","Ingat po !!","Good Luck !!")
if (@invamount (Blue Gemstone) == 0) goto qk
pause 3
do chat create "Ice-1.5K|Geo-2K|Mosco-2.5K" 2 0 siyete
release b
release d
pause 3
do sit
stop
:qk
lock a
lock b
lock c
lock d
lock e
lock f
do chat create "Out of Order" 2 0 siyete
do sit
stop
}
}

##################################################

automacro debugA {
console /(.*) \((\d+)\): You gained (.*) zeny./i
priority 1
call {
$i = $.lastMatch2
if ("$i" != "") goto ok
:ok
release all
stop
}
}

automacro debugB {
console /(From: (.*)) : You gained (.*) zeny./i
priority 1
call {
$i = $.lastMatch2
if ("$i" != "") goto ok
:ok
release all
stop
}
}

##################################################
automacro dealcancelled {
console /^Deal Cancelled$/i
delay 2
call {
do chat modify "Ice-1.5K|Geo-2K|Mosco-2.5K" 2 0 siyete
do sit
release all
}
}

If you're having trouble opening a chat room
in your config.txt try setting your "sitAuto_idle 0 --> 1"

then in your macros.txt change:
console /Not allowed other player view Equipment/
and replace with this:
console /You are sitting/

Selling Warp Macro (OpenKore)

  automacro a {
      delay 3
            console /Not allowed other player view Equipment/i
            call {
                    if (@invamount (Blue Gemstone) == 0) goto qk
                    pause 3
                    do chat create "S>A-2K|B-2.5K|C-3K|D-3.5K" 2 0 neverfindthis
          # A, B, C, D = Chatroom title
                    pause 1
                    do sit
                    stop
            :qk
          lock a
          lock b
          lock c
          lock d
          lock e
          lock f
          do sit
                    stop
            }

    }

    automacro b {
            console /(.*?) \(level (\d*)\) Requests a Deal/
            call {
                    do deal
                    pause 15
    # Cancel the deal in 15 seconds if the buyer no action
                    do deal no
   do e pif
                    stop
            }
    }

    automacro c {
            console /(.*)  added Item to Deal: (.*)/
            call {
      # Cancel the deal if the buyer put on the items
                    do deal no
   do e omg
   do pm $.lastMatch1 BAWAL GAMIT! EXACTONG ZENY LNG DAPAT
                    stop
        }
    }
         
    automacro d {
            console /(.*) added (.*) z to Deal/
            call {
            $a = $.lastMatch2
            if ($a = 1) goto bb   # payon
            if ($a = 2) goto bb   # Eich (Geo)
            if ($a = 3) goto bb   # Okrestnosti of Moscovia (Mosco)
            if ($a = 4) goto bb   # Audmra GrassLand (Ice)
    # $a = ".*" = The price you want to sell
            pause 2
    # Cancel the deal if the gained zeny != the price you sell
            do deal no
            stop
    :bb
            pause 1
            do deal
            pause 1
            do deal
    #Cancel the deal in 10 seconds if the buyer no action after put on the zeny
            pause 10
            do deal no
            stop
            }
    }

    automacro e {                             
            console /You gained (.*) zeny./
            call {
          lock b
          lock d
                    do chat leave
   do e no1
                    $a = $.lastMatch1
                    if ($a = 2,000) goto a1
                    if ($a = 2,500) goto b2
                    if ($a = 3,000) goto c3
                    if ($a = 3,500) goto d4
    #$a = ".*" = The price you want to sell
                            :a1
                                    call warp1
                                    stop
                            :b2     
                                    call warp2
                                    stop
                            :c3
                                    call warp3
                                    stop
                            :d4
                                    call warp4
                                    stop
          release all
            }
    }

    macro warp1 {
      do eval open(FILE, ">>", Settings::getControlFilename("recorder.txt")); print FILE "A-2000 \n"; close FILE;
    # The record will record airplane's operation condition,this is the warp opint one -> A
    # And so no B, C, D...

            $aa1 = @Invamount (Blue Gemstone)
    # Check the number of the bluestone "before" warp
            $x = @arg("$.pos", 1)
            $y = @arg("$.pos", 2)
            $x0 = @eval($x + @rand(1,3))
      $x1 = @eval($x - @rand(1,3))
            $y0 = @eval($y - @rand(1,3))
            do sl 27 @random("$x0", "$x1") $y0
            pause 2
            do warp map a
    # map a = The map name
            pause 2
            $aa2 = @Invamount (Blue Gemstone)
    # Check the number of the bluestone "after" warp
            if ($aa1 == $aa2) goto ax
    # If the number of bluestone before warp match that of after warp then regarding as failed, goto :ax
            stop

    :ax
      do eval open(FILE, ">>", Settings::getControlFilename("recorder.txt")); print FILE "A-2000 (Failed) \n"; close FILE;
    # If failed to open the warp,it will print "A-2000 (Failed)" ,that you will know maybe you should change the position
    # And so no B, C, D...
            pause 1
   do  e hmm
    #      do c Failed to open
      #      do c Just try again
            call axx
    # Run macro axx
            stop
            }

    macro axx {
            call warp1
    # Run macro warp1
    }

    # And so on..

    macro warp2 {
      do eval open(FILE, ">>", Settings::getControlFilename("recorder.txt")); print FILE "B-2500 \n"; close FILE;
            $bb1 = @Invamount (Blue Gemstone)
            $x = @arg("$.pos", 1)
            $y = @arg("$.pos", 2)
            $x0 = @eval($x + @rand(1,3))
      $x1 = @eval($x - @rand(1,3))
            $y0 = @eval($y - @rand(1,3))
            do sl 27 @random("$x0", "$x1") $y0
            pause 2
            do warp map b
    # map b = The map name
            pause 2
            $bb2 = @Invamount (Blue Gemstone)
            if ($bb1 == $bb2) goto bx
            stop

    :bx
      do eval open(FILE, ">>", Settings::getControlFilename("recorder.txt")); print FILE "B-2500 (Failed) \n"; close FILE;
            pause 1
   do  e hmm
      #    do c Failed to open
      #      do c Just try again
            call bxx
            stop
            }


    macro bxx {
            call warp2
    }

    macro warp3 {
      do eval open(FILE, ">>", Settings::getControlFilename("recorder.txt")); print FILE "C-3000 \n"; close FILE;
            $cc1 = @Invamount (Blue Gemstone)
            $x = @arg("$.pos", 1)
            $y = @arg("$.pos", 2)
            $x0 = @eval($x + @rand(1,3))
      $x1 = @eval($x - @rand(1,3))
            $y0 = @eval($y - @rand(1,3))
            do sl 27 @random("$x0", "$x1") $y0
            pause 2
            do warp map c
    # map c = The map name
            pause 2
            $cc2 = @Invamount (Blue Gemstone)
            if ($cc1 == $cc2) goto cx
            stop

    :cx
      do eval open(FILE, ">>", Settings::getControlFilename("recorder.txt")); print FILE "C-3000 (Failed) \n"; close FILE;
            pause 1
   do  e hmm
      #    do c Failed to open
      #    do c Just try again
            call cxx
            stop
            }

    macro cxx {
            call warp3
    }

    macro dd4 {
      do eval open(FILE, ">>", Settings::getControlFilename("recorder.txt")); print FILE "D-3000 \n"; close FILE;
            $dd1 = @Invamount (Blue Gemstone)
            $x = @arg("$.pos", 1)
            $y = @arg("$.pos", 2)
            $x0 = @eval($x + @rand(1,3))
      $x1 = @eval($x - @rand(1,3))
            $y0 = @eval($y - @rand(1,3))
            do sl 27 @random("$x0", "$x1") $y0
            pause 2
            do warp map d
    # map d = The map name
            pause 2
            $cc2 = @Invamount (Blue Gemstone)
            if ($dd1 == $cc2) goto dx
            stop
    :dx
      do eval open(FILE, ">>", Settings::getControlFilename("recorder.txt")); print FILE "D-3000 (Failed) \n"; close FILE;
            pause 2
   do  e hmm
        #  do c Failed to open
        #  do c Just try again
            call dxx
            stop
            }

    macro dxx {
            call warp4
    }

    automacro f {
            console /You opened Warp Portal on \((.*), (.*)\)/
            call {
          do eval open(FILE, ">>", Settings::getControlFilename("recorder.txt")); print FILE "-------------- \n"; close FILE;
                    do c Good Luck!

                    if (@invamount (Blue Gemstone) == 0) goto qk
                    pause 3
                    do chat create "S>A-2K|B-2.5K|C-3K|D-3.5K" 2 0 787878
          release b
          release d
                    pause 3
                    do sit
          stop
            :qk
          lock a
          lock b
          lock c
          lock d
          lock e
          lock f
          do sit
          stop
            }
    }


    automacro debugA {
      console /(.*) \((\d+)\): You gained (.*) zeny./i
      priority 1
          call {
          $i = $.lastMatch2
          if ("$i" != "") goto ok
      :ok
      release all
      stop
      }
    }

    automacro debugB {
      console /(From: (.*)) : You gained (.*) zeny./i
      priority 1
          call {
          $i = $.lastMatch2
          if ("$i" != "") goto ok
      :ok
      release all
      stop
      }
    }

macros warper is are OK!

script sell warper :

automacro one {
console /You are sitting./i
call {
do chat create "S > warp portal Serivce 24hours!" 2 0 1111
}
}

automacro two {
console /(.*?) .*? requests a deal/i
call {
do pm "$.lastMatch1" Warp to city Prontera - deal 1500z
do pm "$.lastMatch1" Warp to city Geffen - deal 2000z
}
}

automacro three {
console /You gained 1,500 zeny./i
call {
do chat leave
pause 1
do e heh
do c @random ("Warp portal ifor prontera!, warp portal for prontera!, thanks...","Warp prontera is open, 30 second warp portal will be close...","You pay me, i help you warp, just follow the prize...")
do sl 27 172 99
pause 2
do warp prontera
}
}

automacro four {
console /You gained 2,000 zeny./i
call {
do chat leave
pause 1
do e gg
do c @random ("Warp portal ke GEFFEN!, warp portal ke GEFFEN!,thank you...","Geffen warp is ready to open, enjoy the game...")
do sl 27 168 99
pause 2
do warp geffen
}
}

WARPER SELLER - BY Angelo Chua -

I have been Looking for this Kind of configuration, yes a Warp Selling bot... this bot config helps in either Warp Selling or WOE warper although you have to configure it so that it would be a warper for WOE by just PM'ing the bot player.

Please Follow the Steps below if you want to have a configuration for it
Step 1: Download the 2 Files from 4shared.com here is the
LINK:
Macros.txt
Macro File and .pl(RAR FILE
Step 2: Extract the Rar file of the Macro(folder) and the macro.pl to the root of your openkore folder. Create a folder named "plugins" and in that folder... create another folder named macro... after creating the macro folder, put the extracted files the "macro(folder) and the macro.pl in it.
Step 3: open the macros.txt that you downloaded and edit some details. example is shown below with some notes Please Read carefully

###if you want to change the Location of the warps you have, change the
###amount together with the map name, I configured mine to be arranged
###as follows for the ###bot to follow it in my in-game memorized
###maps
###TO BE CLEAR, change the ice - deal 1,000z and other instructions
###to the map you prefer
###The bot will automatically warp to the map EQUAL to the amount
###that has been gained

###NOTE: You must set your dealauto in your config.txt to 2 or 1 either
### way works.

automacro chat {
console /You are sitting./i
call {
do chat create "|Ice1k|Mosco2k|Thor5k|+buffs na!!!"
###the instruction above makes the bot create a chatroom with the title,
### EDIT this as you NEED it to be
}
}

automacro antiblock {
console /lale .*? requests a deal/i
call {
do deal no
pause 1
}
}

automacro pm {
console /(.*?) .*? requests a deal/i
call {
do pm "$.lastMatch1" Ice - deal 1,000z
do pm "$.lastMatch1" Mosco - deal 2,000z
do pm "$.lastMatch1" Thor - deal 5,000z
}
}

automacro Ice {
console /You gained 1,000 zeny./i
exclusive 1
call {
do chat leave
do stand
pause 1
do sp 34 "$.lastMatch1" 10
do c Arigato Gozaimasu| This warp is to IceDun
pause 1
do sl 27 @random ("128 59","129 58","128 60","128 62")
pause 1
do warp 1
do sp 29 "$.lastMatch1" 10
do sp 28 "$.lastMatch1" 10
do e thx
pause 1
}
}

automacro Mosco {
console /You gained 2,000 zeny./i
exclusive 1
call {
do chat leave
do stand
pause 1
do sp 34 "$.lastMatch1" 10
do c Arigato Gozaimasu| This warp is to Mosco
pause 2
do sl 27 @random ("128 59","129 58","128 60","128 62")
pause 2
do warp 2
do sp 29 "$.lastMatch1" 10
do sp 28 "$.lastMatch1" 10
do e thx
pause 1
}
}

automacro Thor {
console /You gained 5,000 zeny./i
exclusive 1
call {
do chat leave
do stand
pause 1
do sp 34 "$.lastMatch1" 10
do c Domo Arigato Gozaimasu| This warp is to Thor
pause 1
do sl 27 @random ("128 59","129 58","128 60","128 62")
pause 1
do warp 3
do sp 29 "$.lastMatch1" 10
do sp 28 "$.lastMatch1" 10
do e thx
pause 1
}
}

Step 4: Put the macro.txt which you had editted into the control folder together with the config.txt etc.
Step 5: Enjoy Warp selling

Another Note, the "do sl 27 @random ("128 59","129 58","128 60","128 62")" indicates that the bot will cast the warp portal on the written coordinates... please be informed that you must save a lockmap in the map and correct these indications or else the bot warp will walk to the ("128 59","129 58","128 60","128 62")" RANDOMLY....

This config its not mine....And I'm not the speaker in here.....
http://forums.openkore.com/viewtopic.php?t=30&f=6

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

AddThis

Share |