ขอบคุณความรู้ดีๆจาก WWW.OPENKORE.COM WWW.THAIKORE.COM WWW.OPKWIN.COM WWW.MOD2PLAY.COM และเวบอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวถึงไว้ ณ.ทีนี้ด้วยนะคะ (ขอบคุณเป็นภาษาอังกฤษไว้ด้านบนนานแล้ว แต่เผื่ออาจมองกันไม่เห็นนะคะ เลยขอบคุณอีกรอบ)
เชิญชวนทำบุญแทนการเซทบอทให้โหลดฟรีคะ

ไม่บังคับนะคะ


แต่ใครเอาบอทไปใช้เองไม่ว่ากัน แต่ใครเอาบอทไปใช้ในทางธุรกิจ ไม่บริจาคขอให้จู้ดๆ อิอิ

ขอร้องจากใจ กรุณาอย่านำบอทไปขายเด็ดขาด ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

11/02/2553

Auto Macro Alchemist Skills

here, a mod and dev from the OpenKore project. Just a macro tip: remove the useless run-once/release combos if you're simply releasing at the end of the macro. Here's why:

1. Automacro is triggered, also locks the called macro.
2. The macro called by the automacro is now locked.
3. The called macro runs.
4. You have the macro release itself, so it's now unlocked and can be run again.

See any redundancy in there? Why not reduce that down to:

1. Automacro triggers
2. Runs macro

Since the macro in the first post should only be run once per session (not once per connection, unneeded), the release should be removed.

Brewing Potions

##### Pharmacy Creation CODE : Credit to flakey of OpenKore Board #####
##### http://openkore.sourceforge.net/foru…pic.php?t=5000 #####
##### send (code) after invoke “ss 228 10″ only … therefore Kore terminate !
##### Red Potion = 8E 01 F5 01 00 00 00 00 00 00
##### Yellow Potion = 8E 01 F7 01 00 00 00 00 00 00
##### White Potion = 8E 01 F8 01 00 00 00 00 00 00
##### Blue Potion = 8E 01 F9 01 00 00 00 00 00 00
##### Adonyne = 8E 01 5D 02 00 00 00 00 00 00
##### Aloevera = 8E 01 5E 02 00 00 00 00 00 00
##### Red Slim = 8E 01 21 02 00 00 00 00 00 00
##### Yellow Slim = 8E 01 22 02 00 00 00 00 00 00
##### White Slim = 8E 01 23 02 00 00 00 00 00 00
##### Alcohol = 8E 01 CA 03 00 00 00 00 00 00
##### Fire Bottle = 8E 01 DF 1B 00 00 00 00 00 00
##### Acid Bottle = 8E 01 E0 1B 00 00 00 00 00 00
##### Plant Bottle = 8E 01 E1 1B 00 00 00 00 00 00
##### Mine Bottle = 8E 01 E2 1B 00 00 00 00 00 00
##### Coating Wax = 8E 01 E3 1B 00 00 00 00 00 00

######packet Elemental Converter######
##### Flame_Elemental_Converter = 8E 01 52 2F 00 00 00 00 00 00
##### Frost_Elemental_Converter = 8E 01 53 2F 00 00 00 00 00 00
##### Seismic_Elemental_Converter = 8E 01 54 2F 00 00 00 00 00 00
##### Lightning_Elemental_Converter = 8E 01 55 2F 00 00 00 00 00 00
#Fireproof Potion = 8E 01 56 2F 00 00 00 00 00 00
#Coldproof Potion = 8E 01 57 2F 00 00 00 00 00 00
#Earthproof Potion = 8E 01 58 2F 00 00 00 00 00 00
#Thunderproof Potion = 8E 01 59 2F 00 00 00 00 00 00

Tired of doing the redundant process of brewing? Try this macro plugin.

1. Download Macros
2. In your macros.txt, paste the following codes.

### Medicine Bowl must be in your inventory for this to trigger ###

automacro create {
location prontera 200 124
inventory “Medicine Bowl” > 0
call pharmacy
run-once 1
}
macro pharmacy {
ss 228 10
@pause 0.5
send 8E 01 F8 01 00 00 00 00 00 00
@release create
}

at config

storageAuto 1
lockMap ...

This macros brews White Potion. Change the highlighted items to personalized your macro. You can change the location on where you are brewing and the items that you are going to brew. This macro will be constantly updated for further revisions.

For Alchemist Only and Using Priest or High Priest Support in the process

at config

getAuto Medicine Bowl {
minAmount 0
maxAmount 300
passive 0
}
getAuto Empty Bottle {
minAmount 0
maxAmount 300
passive 0
}
getAuto Immortal Heart {
minAmount 0
maxAmount 300
passive 0
}

at items_control

Alcohol Creation Guide 0 0 0 0 0
Bottle Grenade Creation Guide 0 0 0 0 0
Acid Bottle Creation Guide 0 0 0 0 0
Plant Bottle Creation Guide 0 0 0 0 0
Marine Sphere Creation Guide 0 0 0 0 0
Glistening Coat Creation Guide 0 0 0 0 0
Condensed Potion Creation Guide 0 0 0 0 0
Potion Creation Guide 0 0 0 0 0
Embryo Creation Guide 0 0 0 0 0
Elemental Potion Creation Guide 0 0 0 0 0
Empty Potion Bottle 0 1 0 0 0
Medicine Bowl 0 1 0 0 0
Empty Test Tube 0 1 0 0 0
Stem 0 1 0 0 0
Poison Spore 0 1 0 0 0
Empty Bottle 0 1 0 0 0
Alcohol 0 1 0 0 0
Fabric 0 1 0 0 0
Immortal Heart 0 1 0 0 0
Witch Starsand 0 1 0 0 0
White Potion 25 1 0 1 1
White Potion 0 1 0 0 0
Condensed White Potion 25 1 0 1 1
Condensed White Potion 0 1 0 0 0

Here The Macro

automacro potzMakerAlcohol {
  sp > 50
  status Blessing
  status Gloria
  status not Owg 50%
  inventory “Alcohol Creation Guide” > 0
  inventory “Medicine Bowl” > 0
  inventory “Empty Bottle” > 0
  inventory “Stem” > 4
  inventory “Empty Test Tube” > 0
  inventory “Poison Spore” > 4
  timeout 1.5
  run-once 1
  call {
    do ss 228 10
    do send 8E 01 CA 03 00 00 00 00 00 00
    pause 0.5
    release potzMakerAlcohol
  }
}

automacro potzMakerFireBottle {
  sp > 50
  status Blessing
  status Gloria
  status not Owg 50%
  inventory “Bottle Grenade Creation Guide” > 0
  inventory “Medicine Bowl” > 0
  inventory “Empty Bottle” > 0
  inventory “Alcohol” > 0
  inventory “Fabric” > 0
  timeout 1.5
  run-once 1
  call {
    do ss 228 10
    do send 8E 01 DF 1B 00 00 00 00 00 00
    pause 0.5
    release potzMakerFireBottle
  }
}

automacro potzMakerAcidBottle {
  sp > 50
  status Blessing
  status Gloria
  status not Owg 50%
  inventory “Acid Bottle Creation Guide” > 0
  inventory “Medicine Bowl” > 0
  inventory “Empty Bottle” > 0
  inventory “Immortal Heart” > 0
  timeout 1.5
  run-once 1
  call {
    do ss 228 10
    do send 8E 01 E0 1B 00 00 00 00 00 00
    pause 0.5
    release potzMakerAcidBottle
  }
}

automacro start {
map geffen
call create
run-once 1
timeout .5
}
macro create {
while ( @Inventory (Medicine Bowl) != 0) as condition
do ss 228 10
do send 8E 01 E0 1B 00 00 00 00 00 00
end condition
release all
}

automacro noSp {
   sp <= 5%
   location morocc # if npc at morocc
   exclusive 1
   timeout 1
   call {
      do talk @npc (134 123) #### coordinates of Healer NPC ####
      pause 2
      do talk resp 0 #### for responses ####
   }
}

automacro noSP {
console /Skill Create Deadly Poison failed/i  #### can also be used for pharmacy ####
call getSP
}
macro getSP {
do talk @npc (134 123) #### coordinates of Healer NPC ####
pause 2
do talk resp 0 #### for responses ####
}

##### Pharmacy Creation CODE : Credit to flakey of OpenKore Board #####

automacro depleted {
      class Alchemist
      storage "Empty Bottle" < 200, "Empty Test Tube" < 100, "Poison Spore" < 500, "Stem" < 500, "Medicine Bowl" < 200, "Fabric" < 50, "Immortal Heart" < 50
      inventory "Empty Bottle" < 200, "Empty Test Tube" < 100, "Poison Spore" < 500, "Stem" < 500, "Medicine Bowl" < 200, "Fabric" < 50, "Immortal Heart" < 50
      timeout 6
      call {
          do eval Utils::Win32::playSound('C:\Windows\media\tada.wav');
     }
}
automacro sp {
      class Alchemist
      storage "Empty Bottle" > 199
      storage "Empty Test Tube" > 99
      storage "Poison Spore" > 499   
      storage "Stem" > 499
      storage "Medicine Bowl" > 199
      storage "Fabric" > 49
      storage "Immortal Heart" > 49    
      sp < 150
      timeout 5
      exclusive 1
      var ss498 = 0
      call {
           do e flg5
      }
}

automacro LUK {
      class Alchemist
      storage "Empty Bottle" > 199
      storage "Empty Test Tube" > 99
      storage "Poison Spore" > 499   
      storage "Stem" > 499
      storage "Medicine Bowl" > 199
      storage "Fabric" > 49
      storage "Immortal Heart" > 49
      storage "Lucky Rice Cake" > 0
      status not Cooked Nine Tail's Tails
      status Gloria
      status Spirit
      status Blessing
      exclusive 1
      var storage = 1
      call {
         if (@invamount (Lucky Rice Cake) > 0) goto eat
            do storage get @storage (Lucky Rice Cake) 5
            pause 2
      :eat
            do storage close
            pause 2
            do is @inventory (Lucky Rice Cake)
            pause 2
            do talknpc izlude 134 88 c r1 n
            $storage = 0
            pause 3
      }
}

automacro Storage {
      class Alchemist
      inventory "Acid Bottle" > 0, "Fire Bottle" > 0, "Alcohol" > 0
      storage "Immortal Heart" >= 0, "Fabric" >= 0, "Poison Spore" >= 0, "Stem" >= 0
      call autostorage
      exclusive 1
      overrideAI 1
      set storage 1
}

automacro TwilightTake {
      class Alchemist
      status Cooked Nine Tail's Tails
      status Spirit
      storage "Empty Bottle" > 199
      storage "Empty Test Tube" > 99
      storage "Poison Spore" > 499   
      storage "Stem" > 499
      storage "Medicine Bowl" > 199
      storage "Fabric" > 49
      storage "Immortal Heart" > 49
      inventory "Acid Bottle" = 0, "Fire Bottle" = 0, "Alcohol" = 0
      inventory "Empty Bottle" < 200, "Empty Test Tube" < 100, "Poison Spore" < 500, "Stem" < 500, "Medicine Bowl" < 200, "Fabric" < 50, "Immortal Heart" < 50
      sp > 200
      exclusive 1
      call take
      overrideAI 1
      set storage 1
}

macro take {
      $invEB = @invamount (Empty Bottle)
      $invEC = @invamount (Empty Test Tube)
      $invPS = @invamount (Poison Spore)
      $invST = @invamount (Stem)
      $invMB = @invamount (Medicine Bowl)
      $invFB = @invamount (Fabric)
      $invIH = @invamount (Immortal Heart)
:EC
if ($invEC >= 100) goto PS
       do storage get @storage (Empty Test Tube) @eval (100 - $invEC)
       pause 1

:PS
if ($invPS >= 500) goto ST
       do storage get @storage (Poison Spore) @eval (500 - $invPS)
       pause 1

:ST
if ($invST >= 500) goto MB
       do storage get @storage (Stem) @eval (500 - $invST)
       pause 1

:MB
if ($invMB >= 200) goto FB
       do storage get @storage (Medicine Bowl) @eval (200 - $invMB)
       pause 1

:FB
if ($invFB >= 50) goto IH
       do storage get @storage (Fabric) @eval (50 - $invFB)
       pause 1

:IH
if ($invIH >= 50) goto end
       do storage get @storage (Immortal Heart) @eval (200 - $invIH)
       pause 1

:end
do stand
pause 1
$ss498 = 1
}

automacro ss498 {
    class Alchemist
    console /You use Gloria on yourself : Lv /
    var ss498 = 1
    exclusive 1
    status Cooked Nine Tail's Tails
    status Blessing
    status Spirit
    call {
        pause 1
        do ss 498
        pause 2
        $ss498 = 0
    }
}


macro autostorage {
       do sit
       pause 1
       do storage add @inventory 
       pause 10
       stop
}

Auto Macro Alchemist Skills -scream-opk.com

automacro White { 
sp >50% 
inventory "Medicine Bowl" >= 200 
inventory "Witch Starsand" >= 200 
inventory "Empty Test Tube" >= 200 
inventory "White Potion" >= 200 <----- ของที่พกในตัวมีไรบ้าง เท่าไร ถึงจะใช้สกิล (ใส่ให้ตรงกับที่จะทำ)
call white_Create 
timeout 5 <---หน่วงเวลาในการทำ วินาที
run-once 1 
} 
macro white_Create { 
do ss 497 1 <---- สำคัญ 497 คือ เลขสกิล 1 คือ lvสกิล 
do send 8E 01 23 02 00 00 00 00 00 00 <----- คือpacket อ้างอิงจากข้างบน 
release all 
}

เราอาจจะเซทว่าเวลาของบอทให้มาซื้อของ พอมันซื้อ 200 อันมันก็จะทำยา วนไปเรื่อยๆครับ
CREDIT : scream-opk.com

Auto Macro Alchemist Skills - Thaikore.com

โหลดไฟล์ forge.pl ไปใส่ไว้ในโฟลเดอร์ plugins
ส่วนนี่ไป save ในชื่อ forge.txt นำไปไว้ใน Table

############# ALCHEMISTS ###########
forge Red Potion {
    skill Pharmacy
    useSkill 1
    item Potion Creation Guide {
        amount 1
    }
    item Red Herb {
        amount 1
    }
    item Empty Potion Bottle {
        amount 1
    }
}

forge Yellow Potion {
    skill Pharmacy
    useSkill 1
    item Potion Creation Guide {
        amount 1
    }
    item Yellow Herb {
        amount 1
    }
    item Empty Potion Bottle {
        amount 1
    }
}

forge White Potion {
    skill Pharmacy
    useSkill 1
    item Potion Creation Guide {
        amount 1
    }
    item White Herb {
        amount 1
    }
    item Empty Potion Bottle {
        amount 1
    }
}

forge Blue Potion {
    skill Pharmacy
    useSkill 1
    item Potion Creation Guide {
        amount 1
    }
    item Blue Herb {
        amount 1
    }
    item Empty Potion Bottle {
        amount 1
    }
    item Scell {
        amount 1
    }
}

forge Condensed Red Potion {
    skill Pharmacy
    useSkill 1
    item Condensed Potion Creation Guide {
        amount 1
    }
    item Red Potion {
        amount 1
    }
    item Empty Test Tube {
        amount 1
    }
    item Cactus Needle {
        amount 1
    }
}

forge Condensed Yellow Potion {
    skill Pharmacy
    useSkill 1
    item Condensed Potion Creation Guide {
        amount 1
    }
    item Yellow Potion {
        amount 1
    }
    item Empty Test Tube {
        amount 1
    }
    item Mole Whiskers {
        amount 1
    }
}

forge Condensed White Potion {
    skill Pharmacy
    useSkill 1
    item Condensed Potion Creation Guide {
        amount 1
    }
    item White Potion {
        amount 1
    }
    item Empty Test Tube {
        amount 1
    }
    item Witch Starsand {
        amount 1
    }
}

forge Anodyne {
    skill Pharmacy
    useSkill 1
    item Potion Creation Guide {
        amount 1
    }
    item Ment {
        amount 1
    }
    item Alcohol {
        amount 1
    }
    item Empty Bottle {
        amount 1
    }
}

forge Aloevera {
    skill Pharmacy
    useSkill 1
    item Potion Creation Guide {
        amount 1
    }
    item Aloe {
        amount 1
    }
    item Honey {
        amount 1
    }
    item Empty Bottle {
        amount 1
    }
}

forge Alcohol {
    skill Pharmacy
    useSkill 1
    item Alcohol Creation Guide {
        amount 1
    }
    item Poison Spore {
        amount 5
    }
    item Stem {
        amount 5
    }
    item Empty Test Tube {
        amount 1
    }
}

forge Bottle Grenade {
    skill Pharmacy
    useSkill 1
    item Bottle Grenade Creation Guide {
        amount 1
    }
    item Alcohol {
        amount 1
    }
    item Fabric {
        amount 1
    }
    item Empty Bottle {
        amount 1
    }
}

forge Acid Bottle {
    skill Pharmacy
    useSkill 1
    item Acid Bottle Creation Guide {
        amount 1
    }
    item Immortal Heart {
        amount 1
    }
    item Empty Bottle {
        amount 1
    }
}

forge Plant Bottle {
    skill Pharmacy
    useSkill 1
    item Plant Bottle Creation Guide {
        amount 1
    }
    item Maneater Blossom {
        amount 2
    }
    item Empty Bottle {
        amount 1
    }
}

forge Marine Sphere Bottle {
    skill Pharmacy
    useSkill 1
    item Marine Sphere Bottle Creation Guide {
        amount 1
    }
    item Tendon {
        amount 1
    }
    item Detonator {
        amount 1
    }
    item Empty Bottle {
        amount 1
    }
}

forge Glistening Coat {
    skill Pharmacy
    useSkill 1
    item Glistening Coat Creation Guide {
        amount 1
    }
    item Alcohol {
        amount 1
    }
    item Heart of Mermaid {
        amount 1
    }
    item Zenorc's Fang {
        amount 1
    }
    item Empty Bottle {
        amount 1
    }
}

ยาวหน่อยนะครับขอใช้ code แทน codebox เนื่องจาก codebox เมื่อ save บรรทัดจะเรียงต่อกันเป็นบรรทัดเดียว
ส่วนต่อไปการใช้งาน Reply ที่ 2 นะครับ จะใช้ macro เป็นตัวสั่งการ

ส่วนนี้เราจะเขียน macro สั่งให้บอทใช้ plugins forge นะครับ
ส่วนปกติ plugins forge จะสั่งให้ทำยาโดยการใช้คำสั่ง console command คือ

forge #

โดย # คือลำดับของสิ่งที่เราจะทำดูได้โดยพิมพ์

forge list

ผมจะเอาตัวอย่างการทำ Acid Bottle ให้ดูนะครับ

นี่ใน macros.txt

automacro Acid_Bottle {
sp > 5%
status Blessing
inventory "Medicine Bowl" >= 1
inventory "Immortal Heart" >= 1
inventory "Empty Bottle" >= 1
call Acid_Create
timeout 0.7
run-once 1
}

macro Acid_Create {
do forge 18
release Acid_Bottle
}


ส่วนนี้ใน config.txt

storageAuto 1
storageAuto_npc #พิกัด npc
storageAuto_distance 10
storageAuto_npc_type 1
storageAuto_npc_steps c r1 n
storageAuto_password
storageAuto_keepOpen 0
relogAfterStorage 0

getAuto Immortal Heart {
    minAmount 0
    maxAmount 1000
    passive
}

getAuto Empty Bottle {
    minAmount 0
    maxAmount 1000
    passive
}

getAuto Medicine Bowl {
    minAmount 0
    maxAmount 1000
    passive
}

สำคัญ : ต้องหยิบ Medicine Bowl หลังสุดเสมอ อย่าถามว่าเพราะอะไร ไม่อยากอธิบาย

ส่วนต่อไป items_control.txt
all 0 1 0

Bottle Grenade Creation Guide 1 0 0
Acid Bottle Creation Guide 1 0 0
Glistening Coat Creation Guide 1 0 0

เท่านี้บอทก็จะทำยาได้แล้ว

หมายเหตุ : macro ผมเขียนขึ้นมาเองเพราะงั้นสามารถปรับแก้ได้ตามใจชอบ
อันนี้เป้นที่ผมใช้อยู่ทุกวัน แต่ยังมีเพิ่มเติมใน macro นิดหน่อยเพื่อให้บอทไปคุยกับ npc เมื่อเอบีหมด
เช่น

automacro noSP {
location payon #ตรงนี้ใส่ชื่อเมืองที่บอททำยา
sp <= 10%
timeout 3
call talkNPC
}
macro talkNPC {
pause 1
do talk @npc (180 105) #แก้พิกัด npc AB
release Acid_Bottle
}

CREDIT : azCies

Auto-Cultivate

this is just an basic Cultivation Macro
first you need Marine Sphere card…

then config.txt

lockMap Blank
route_randomWalk 0
storageAuto 0

then items_control.txt

Mushroom Spore 30 1 0 1 1
====================================================================

automacro Cultivate {
  location prontera 192 100
  inventory “Mushroom Spore” >= 1
  sp > 90%
  status not Owg 50%
#  weight < 50%
  timeout 3
  macro_delay 1.5
  exclusive 1
  run-once 1
  call {
  $Count = 0
  while ($Count <= 20) as exampleloop
    do sl Cultivation 191 100 1
    pause 1.5
    do ss “Magnum Break” 1
    $Count++
  end exampleloop
  do move 190 99
  $Count2 = 0
  while ($Count2 <= 13) as exampleloop2
    $Count2++
    do sm “Cart Revolution” 1 1
    pause 1.5
  end exampleloop2
  $Count3 = 0
  while ($Count3 <= 1) as exampleloop3
    $Count3++
    do ss “Magnum Break” 1
    pause 1.5
  end exampleloop3
  do move 192 100
  release Cultivate
  }
}

this is how its work…

this is my postion

WWWWWWW
WXXXXYXXX
WXXXXXXXX

here where i summon mushroom

WWWWWWW
WXXXMXXXX
WXXXXXXXX

when i cast Magnum Break on the mushroom it will push back to here…

WWWWWWW
WMXXXXXXX
WXXXXXXXX

then i move to here… then kill them with cart rev then magnum break…

WWWWWWW
WMXXXXXXX
WXYXXXXXX

W = Wall
M = Mushroom
Y = You

combo Cart Revolution and Magnum Break for lesser SP consumption…

macro plant {
[
do conf PlantX
do conf PlantXd
do conf PlantY
do conf PlantXf
do conf PlantYf
do conf PlantActivation 1
]
}
automacro Cast {
eval $::config{PlantActivation} eq "1"
run-once 1
priority 2
call CastSpell
}

automacro SkillFail1 {
console /Skill Cultivation failed/
eval $::config{PlantActivation} eq "1"
priority 1
call CastSpell
}

automacro SkillFail2 {
console /Casting failed/
eval $::config{PlantActivation} eq "1"
priority 1
call CastSpell
}

macro CastSpell {
[
log ===== @invamount(Mushroom Spore) spores left!
if (@ invamount (Mushroom Spore)> 0) goto next
pause 2
do c Disputes ran (
log ===== Mushroom Spores ended!
do conf PlantActivation 0
goto end
:next
$x = @eval($::config{PlantX})
$y = @eval($::config{PlantY})
$xf = @eval($::config{PlantXf})
$yf = @eval($::config{PlantYf})
$sptocon = 100
if ($y > $yf) goto two
if ($.sp >= 10) goto cast
]
do sit
:restoresp
log ===== Current sp - $.sp! Sitting to restore till $sptocon ! Sitting to restore till $ sptocon!
pause 10
if ($.sp < $sptocon) goto restoresp     do stand :cast     do move @eval($x + 1) @eval($y + 1)     do sl 491 $x $y 1 do sl 491 $ x $ y 1 [     if ($y > $yf) goto two
if ($x >= $xf) goto one
do conf PlantX @eval($x + 1)
goto end
:one
do conf PlantY @eval($y + 1)
do conf PlantX @eval($::config{PlantXd})
goto end
:two
do conf PlantActivation 0
:end
]
release Cast
}

automacro close {
console /Unable to cast skill Pharmacy in 3 tries./i
timeout 1.5
run-once 1
call {
do storage close
do reload macros
pause 0.5
release close
}
}

automacro sitfirst {
sp <50
timeout 1.5
run-once 1
call {
do sit
release sitfirst
}
}

autoCreate Potions - AL Bot Ver.1.0

After I did post in Sticky&Long "Ragnarok Config Guide" about how to make Al chemist Creating Potion via OpenKore ... and no one yet reply

AT LAST !!!!! I found IT .... How to autoCreate Potion !

the essencial part is
### Console commands ###
ss 228 10 <<< invoke Pharmacy skill
send 8E 01 F8 01 00 00 00 00 00 00 <<< force Kore to Create White Potion
with these Scripts my Alchemist can Create White Potion for 1500 ea per Hour

and These are HOW
1. Download plugin "Macro"
2. in Config.txt ... disabled attackAuto,teleportAuto,RandomWalk ... disabled them all
3. in Items_control.txt ... just all 0 0 0
4. in Config.txt specify ...
lockMap morocc
lockMap_x 161
lockMap_y 98
5. in timeouts.txt ... add macro_delay 1 just 1 line
6. Create newfile name control\macros.txt ... manually write as Below

### Grab Ingredient
automacro initiate {
location morocc 161 98
inventory "Medicine Bowl" = 0
call ingredient
run-once 1
timeout 10
}

macro ingredient {
@release initiate
move 160 100 morocc
@pause 5
conf lockMap_x 200
conf lockMap_y 105
talk @npc (156 97)
#@pause 3
#talk cont
@pause 3
talk resp 1
@pause 3
storage get @storage (White Herb) 100
@pause 1
storage get @storage (Medicine Bowl) 100
@pause 1
storage get @storage (Empty Potion Bottle) 100
@pause 1
storage close
@pause 1
}

automacro create {
location morocc 200 105
sp > 5
inventory "Medicine Bowl" > 0
call pharmacy
run-once 1
}

macro pharmacy {
ss 228 10
@pause 0.5
send 8E 01 F8 01 00 00 00 00 00 00
@release create
}

#Depleted all Medicine Bowl (also Herb) then go back to initiate Position
automacro finalize {
location morocc 200 105
inventory "Medicine Bowl" = 0
call stored
run-once 1
timeout 10
}
macro stored {
@release finalize
move 160 100 morocc
@pause 5
conf lockMap_x 161
conf lockMap_y 98
talk @npc (156 97)
#@pause 3
#talk cont
@pause 3
talk resp 1
@pause 3
storage add @inventory (White Potion) @invamount (White Potion)
@pause 1
storage close
}

##### Counter Relogin every 10 min ... while Pharmacy #####
automacro resetKara {
location morocc 200 105
sp > 90
inventory "Medicine Bowl" > 0
call reseto
timeout 60
}
macro reseto {
macro reset
}
7. Specify the Potion ingredients in macros.txt only ... ex. i gave you = White Potion creating
... I'm sure you know where to adjust it ... you Smart ... no DUMB ... right ?

and ... when you run BOT ... if your bot got dumb
just type "macro reset" on console

to download macro plugin follow this link
http://openkore.sourceforge.net/macro/macro-0.9.2.zip

place file macro.pl in <your kore folder>/plugins/macro.pl

to Rubentan & Drey ...
If yah have any Idea & Commentary on my autoCreate-Potions macro
please pm the advice to me.
I'll waiting for any new creative Idea ... you'd have.

----------------------
130M exp left for my little clumsy Priest in Geffen Guild-Dungeon.
She consume more gems per hour due to more EXP rate per hour

time lost a lot due to created+tested autoCreate-Potion Script.
time lost a bit due to created+tested BOT mage in Savage Forest
time lost a great amount due to EXTREMELY LAGGY Internet connections.

autoCreate-Potion Macro Ver.1.1###############
What the improvements
###############
1. when AL ran out of SP, she sit for a while till 90% sp
2. Grabing Medicine Bowl & Empty potion bottle ... depend on how many Herb left
3. Force bot to go to automacro-Trigger Position , If bot didn't go to lockmap_x&y herself.


###############
What the Problems left
###############
1. disconnect from server while Walking,Grabing ... after relogin , Macro stuck
2. macro pharmacy didn't work while SP 10 - 13% ... I don't know why ?
3. If there any body stand on 161 98 / 200 105 / 203 105 + Al can stand on that position .... Macro stuck

##############################
How to make autoCreate-Potion BOT
##############################
1. open Config.txt ... makesure that you have
attackAuto 0
routeRandomWalk 0
sit_autoIdle 1
itemsTakeAuto 0
itemsGatherAuto 0
AutoTalkCont 1

lockMap morocc
lockMap_x 161
lockMap_y 98
2. open Timeouts.txt ... makesure that you havemacro_delay 0.5
3. makesure you have file <your bot folder>/plugins/macro.pl
4. create file control/macro.txt ... manually write
## Grab Ingredient start at Position 161 98
automacro initiate {
location morocc 161 98
inventory "Medicine Bowl" = 0
call ingredient
run-once 1
timeout 10
}

macro ingredient {
@release initiate
move 160 100 morocc
@pause 5
conf lockMap_x 200
conf lockMap_y 105
talk @npc (156 97)
#@pause 3
#talk cont
@pause 3
talk resp 1
@pause 3
storage get @storage (White Herb) 100
@pause 1
storage get @storage (Medicine Bowl) @invamount (White Herb)
@pause 1
storage get @storage (Empty Potion Bottle) @eval (@invamount (White Herb) - @invamount (Empty Potion Bottle))
@pause 1
storage close
@pause 1
move 200 105
}

#When Run out of SP ... walk to 203 105 and sit till 90% SP then move back
automacro resta {
location morocc 200 105
sp < 15
inventory "Medicine Bowl" > 0
call rest
run-once 1
timeout 5
}
macro rest {
conf lockMap_x 203
conf lockMap_y 105
@release resta
move 203 105
@pause 1
sit
}
automacro jallen {
location morocc 203 105
sp > 90
call shifta
timeout 5
}
macro shifta {
conf lockMap_x 200
conf lockMap_y 105
move 200 105
}

# Create Potion at 200 105
automacro create {
location morocc 200 105
sp > 15
inventory "Medicine Bowl" > 0
call pharmacy
run-once 1
}

macro pharmacy {
ss 228 10
@pause 0.5
send 8E 01 F8 01 00 00 00 00 00 00
@release create
}

#Depleted all Medicine Bowl (also Herb) then go back to initiate Position
automacro finalize {
location morocc 200 105
inventory "Medicine Bowl" = 0
call stored
run-once 1
timeout 10
}
macro stored {
@release finalize
move 160 100 morocc
@pause 5
conf lockMap_x 161
conf lockMap_y 98
talk @npc (156 97)
#@pause 3
#talk cont
@pause 3
talk resp 1
@pause 3
storage add @inventory (White Potion) @invamount (White Potion)
@pause 1
storage close
move 161 98
}

##### Counter Relogin every 10 min ... while Pharmacy #####
automacro resetKara {
location morocc 200 105
sp > 90
inventory "Medicine Bowl" > 0
call reseto
timeout 30
}
macro reseto {
macro reset
}
note : If you want to Create other Potion ... just change the RED Words
note : If you want to change place where BOT do Creating ... change 200,105(Create) / 203,105(Rest) / 161,98(Grab) / 160,100(openstore) / 156,97(kapra) and morocc (City map)


NEXT ....
you just stock as much as Medicine Bowl , Empty Potion Bottle , White Herb other ingredient as much as you can in your BOT's kapra Store
and make your AL inventory as empty as you can
.... and Happy Creating Potion Automatically

#############################
What should you do when bot got DUMB
#############################
1. type "i" in console ... and look for ingredient in her inventory
2. If she have all ingredient ... type "move 200 105"
3. If she have no ingredient ... type "move 161 98"
4. If she have too much ingredients ... type "move 200 105" wait a bit then type "macro stored"
5. If she have Potions left in her ... type "macro stored"


##########################
Plain explaination of this macro functions
##########################
1. position 161 98 make BOT start to grab ingredient from kapra ... then move to 200 105
2. position 200 105 make bot Create Potion Rapidly
3. at position 200 105 If bot ran out of SP ... move to 203 105 and sit
3.1 at position 203 105 If bot have 90% sp ... move back to 200 105 and do 2. again
4. at position 200 105 If bot ran out of Medicine Bowl ... start to Store Potion in Kapra
5. after stored Potions ... move back to 161 98 and repeat all process again

-------------------------------------------
120M EXP left my little clumsy Priest in Geffen Guild Dungeon
She died a lot due to "connection Timeout" T_T

although 1% can raise back in half an hour
200+ blue gems ... can't raise back. (she devoured more than 30,000 Gems in a week)
T_T at this Rate ... I'll run out of Zeny for sure
I have to think of a new conception of Heal Bombard against Wraith Dead & Zombie Master ... Real FAST !

Ver.1.2 ... too much too long too smooth
I'd failed to Improve these macro to be 100%Stable against LAG/Disconnected.

but at Least ... she wouldn't grab extra ingredients (cause OWG50%) again
I'd guaranthee that this macro will run smoothly until out of Herb/Bowl/bottle ... under 2 conditions : no LAG no Disconnect
### Grab Ingredient start at Position 161 98
automacro initiate {
location payon 181 98
inventory "Medicine Bowl" = 0
inventory "White Potion" = 0
call ingredient
run-once 1
timeout 10
}

macro ingredient {
@release initiate
move 180 100 payon
@pause 5
conf lockMap_x 175
conf lockMap_y 105
talk @npc (181 104)
#@pause 3
#talk cont
@pause 3
talk resp 1
@pause 3
storage get @storage (White Herb) @eval (100 - @invamount (White Herb))
@pause 1
storage get @storage (Medicine Bowl) @eval (@invamount (White Herb) - @invamount (Medicine Bowl))
@pause 1
storage get @storage (Empty Potion Bottle) @eval (@invamount (White Herb) - @invamount (Empty Potion Bottle))
@pause 1
storage close
@pause 1
move 175 105
}

#When Run out of SP ... walk to 203 105 and sit till 90% SP then move back
automacro resta {
location payon 175 105
sp < 15
inventory "Medicine Bowl" > 0
call rest
run-once 1
timeout 5
}
macro rest {
conf lockMap_x 172
conf lockMap_y 105
move 172 105
@release resta
@pause 1
sit
}
automacro jallen {
location payon 172 105
sp > 90
call shifta
timeout 5
}
macro shifta {
conf lockMap_x 175
conf lockMap_y 105
move 175 105
}

# Create Potion at 175 105
automacro create {
location payon 175 105
sp > 15
inventory "Medicine Bowl" > 0
call pharmacy
run-once 1
}

macro pharmacy {
ss 228 10
@pause 0.5
send 8E 01 F8 01 00 00 00 00 00 00
@release create
}

#Depleted all Medicine Bowl (also Herb) then go back to initiate Position
automacro finalize {
location payon 175 105
inventory "Medicine Bowl" = 0
call stored
run-once 1
timeout 10
}
macro stored {
@release finalize
move 180 95 payon
@pause 5
conf lockMap_x 181
conf lockMap_y 98
talk @npc (181 104)
#@pause 3
#talk cont
@pause 3
talk resp 1
@pause 3
storage add @inventory (White Potion) @invamount (White Potion)
@pause 1
storage close
move 181 98
}

##### Counter Relogin every 10 min ... while Pharmacy #####
### in order not to Mix up the Counter Relogin with the Process ###
### leave the Counter Relogin macro at last lines ###
### and set timeout to 20 ###
automacro resetKaraCreate {
location payon 175 105
inventory "Medicine Bowl" > 0
call reseto
timeout 20
}
macro reseto {
macro reset
}
before using this macro
1. set lockMapx,y = 161 98
2. set lockMap payon
3. prepare the other ingredients in kapra (Bowl,bottle,testtube) MORE than herb in kapra

in order to change from create white pot -> others
1.re-edit the red words.
2.copy-paste blue line ... if more ingredient needed.
3.re-edit the green value ... make sure that your bot not OWG50% (created potion is heavier than ingredients needed)

-----------------------------------------------
Pause botting Priest in Guild dungeon ... due to Lvl-ing High Wizard.

time lost a bit due to adjust Royal jelly collector's config.
time lost a bit due to adjust AGI-Acolyte 's config.
time lost a lots due to LaughOutLoud seeing my little clumsy Acolyte Magnum-Breaking Vocal to Death.
time lost a ton due to work in REAL world.

Elite Vanguard of SeraphicXangel.

now solving : Advanced AutoCreate-Potion Macro
drop project : ItemTranfer2ID Macro
It should be writen in Plugin format.

you will need a soulinker for party, set the twilight skill with a timeout so it keeps casting whenever twilight runs out. in other words, u need 2 bots if your alchemist is also a bot. sorry i wasnt able to understand you in your previous help post as i thought you were getting twilight from the buff NPC.

heres some help:
partySkill [exact skill name from skills.txt] {
lvl [your skill lvl]
sp > 10%
target [your alchemist name]
isSelfSkill 0
target_timeout [the timeout for twilight skill]
notInTown 0
inLockOnly 1
notWhileSitting 1
}

Phamacy Macro Bot - By Angelo Chua

Firstly.. u need to buy all the thing u need for making a potion and save all in storage.....

1. This is how to making Acid bottle,if u want to making other potion,u can change it ok

In Macros.txt :### Move to Create Position trigger by Inventory Quantity
automacro initiate {
sp > 80%
location not payon 180 100 181 100
inventory "Medicine Bowl" > 0
inventory "Immortal Heart" > 0
inventory "Empty Bottle" > 0
call start
#run-once 1
timeout 10
}
macro start {
#release initiate
do move 180 100 payon
pause 1
}
#at Create Position consider condition trigger by Quantity and sp
##### Depricated , Delete as you wish (but I'm not) #####
automacro resta {
location payon 180 100
sp < 15%
inventory "Medicine Bowl" > 0
inventory "Immortal Heart" > 0
inventory "Empty Bottle" > 0
call rest
run-once 1
timeout 2
}
macro rest {
do move 180 102
release resta
pause 1
do sit
}
#at Rest Position ... condition trigger by Quantity & sp
automacro jallen {
location payon 180 102
sp > 90%
inventory "Medicine Bowl" > 0
inventory "Immortal Heart" > 0
inventory "Empty Bottle" > 0
call shifta
timeout 2
}
macro shifta {
do move 180 102
pause 1
}
#at Create Position ... Create condition trigger by Quantity or Sp
automacro create {
location payon 180 100
sp > 15%
inventory "Medicine Bowl" > 0
inventory "Immortal Heart" > 0
inventory "Empty Bottle" > 0
call pharmacy
run-once 1
}
##### Pharmacy Creation CODE : Credit to flakey of OpenKore Board #####
##### http://openkore.sour***orge.net/foru...pic.php?t=5000 #####
##### send (code) after invoke "ss 228 10" only ... therefore Kore terminate !
##### Red Potion = 8E 01 F5 01 00 00 00 00 00 00
##### Yellow Potion = 8E 01 F7 01 00 00 00 00 00 00
##### White Potion = 8E 01 F8 01 00 00 00 00 00 00
##### Blue Potion = 8E 01 F9 01 00 00 00 00 00 00
##### Adonyne = 8E 01 5D 02 00 00 00 00 00 00
##### Aloevera = 8E 01 5E 02 00 00 00 00 00 00
##### Red Slim = 8E 01 21 02 00 00 00 00 00 00
##### Yellow Slim = 8E 01 22 02 00 00 00 00 00 00
##### White Slim = 8E 01 23 02 00 00 00 00 00 00
##### Alcohol = 8E 01 CA 03 00 00 00 00 00 00
##### Fire Bottle = 8E 01 DF 1B 00 00 00 00 00 00
##### Acid Bottle = 8E 01 E0 1B 00 00 00 00 00 00
##### Plant Bottle = 8E 01 E1 1B 00 00 00 00 00 00
##### Mine Bottle = 8E 01 E2 1B 00 00 00 00 00 00
##### Coating Wax = 8E 01 E3 1B 00 00 00 00 00 00
macro pharmacy {
do ss 228 10
pause 0.5
do send 8E 01 E0 1B 00 00 00 00 00 00
release create
$time = $.time
}
##### Counter Relogin every 10 min ... while Pharmacy #####
### in order not to Mix up the Counter Relogin with the Process ###
### leave the Counter Relogin macro at last lines ###
#Counter Relog while Grab
#Counter Relog while Create
automacro resetKaraCreate {
var $time < @eval ($.time - 30)
location geffen 117 202
inventory "Medicine Bowl" > 0
inventory "Immortal Heart" > 0
inventory "Empty Bottle" > 0
call reseto
timeout 600
}
macro reseto {
do macro reset
pause 1
}
#Counter Relog while Rest
#Counter Relog while Walking
# Counter Relog while Standing out of 181,100 / 180,100
# Counter Relog while Store Item2.Make sure ur config.txt was like this :attackAuto 0
routeRandomWalk 0
sitAuto_idle 1
lockMap <-- Dont put anything in here
lockMap_x
lockMap_y
storageAuto 1
storageAuto_npc payon 181 104 <-- payon kapra position
storageAuto_distance 2
storageAuto_npc_type 3
storageAuto_npc_steps c r1 n <-- payon kapra steps
relogAfterStorage 0
storageAuto_password
storageEncryptKey 0x050B6F79, 0x0202C179, 0x0E20120, 0x04FA43E3, 0x0179B6C8, 0x05973DF2, 0x07D8D6B, 0x08CB9ED9

getAuto Medicine Bowl {
minAmount 0
maxAmount 100 <-- safty value which no OWG 50% for safety
passive 0
}

getAuto.. (for all item)3. Go to itemscontrol.txt and change the setting like this :
Quote:

all 0 0 0 0 0 <-- make sure all 0 0 0 0 0 ok?
White Potion 0 1 0
White Herb 100 1 0
Medicine Bowl 100 1 0
Empty Potion Bottle 100 1 04. Please make sure u put this thing in timeouts.txt


macro_delay 0.5
ai_sit_idle 3 
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

AddThis

Share |