ขอบคุณความรู้ดีๆจาก WWW.OPENKORE.COM WWW.THAIKORE.COM WWW.OPKWIN.COM WWW.MOD2PLAY.COM และเวบอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวถึงไว้ ณ.ทีนี้ด้วยนะคะ (ขอบคุณเป็นภาษาอังกฤษไว้ด้านบนนานแล้ว แต่เผื่ออาจมองกันไม่เห็นนะคะ เลยขอบคุณอีกรอบ)
เชิญชวนทำบุญแทนการเซทบอทให้โหลดฟรีคะ

ไม่บังคับนะคะ


แต่ใครเอาบอทไปใช้เองไม่ว่ากัน แต่ใครเอาบอทไปใช้ในทางธุรกิจ ไม่บริจาคขอให้จู้ดๆ อิอิ

ขอร้องจากใจ กรุณาอย่านำบอทไปขายเด็ดขาด ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

12/12/2553

Auto Macro Linker Skills


-gets the public message "link"
-checks the job of the sender using the console command pl and registers the skill # associated with it (no rebirth 1st jobs, or jobs that doesnt have spirit, but characters like them triggering them wont screw the bot)
-checks the guild of the sender and if they are allowed bot continues (again, another guild wont screw it)
-send the appropiate spirit and waits 2 secs
-restarts

automacro start {
run-once 1
set $fase 0
set $fasedos 0
set $otrafase 0
call {
}
}

automacro NoSP {
sp < 50%
call {
do talk @npc (156 185)
pause 2
}
}

automacro inicio {
var $fase == 0
pubm "link"
set $fasedos 1
call {
do pl @player ($.lastpub)
}
}

### primer chekeo: char ###

automacro alchemist {
var $fasedos == 1
console /Alchemist/
set $fasedos 0
set $otrafase 1
call {
$job = 445
do pl @player ($.lastpub)
}
}

automacro creator {
var $fasedos == 1
console /Creator/
set $fasedos 0
set $otrafase 1
call {
$job = 445
do pl @player ($.lastpub)
}
}

automacro monk {
var $fasedos == 1
console /Monk/
set $fasedos 0
set $otrafase 1
call {
$job = 447
do pl @player ($.lastpub)
}
}

automacro champ {
var $fasedos == 1
console /Champion/
set $fasedos 0
set $otrafase 1
call {
$job = 447
do pl @player ($.lastpub)
}
}

automacro star {
var $fasedos == 1
console /Star/
set $fasedos 0
set $otrafase 1
call {
$job = 448
do pl @player ($.lastpub)
}
}

automacro Sage {
var $fasedos == 1
console /Sage/
set $fasedos 0
set $otrafase 1
call {
$job = 449
do pl @player ($.lastpub)
}
}

automacro Profe {
var $fasedos == 1
console /Proffessor/
set $fasedos 0
set $otrafase 1
call {
$job = 449
do pl @player ($.lastpub)
}
}

automacro crusader {
var $fasedos == 1
console /Crusader/
set $fasedos 0
set $otrafase 1
call {
$job = 450
do pl @player ($.lastpub)
}
}

automacro paladin {
var $fasedos == 1
console /Paladin/
set $fasedos 0
set $otrafase 1
call {
$job = 450
do pl @player ($.lastpub)
}
}

automacro novice {
var $fasedos == 1
console /Super Novice/
set $fasedos 0
set $otrafase 1
call {
$job = 451
do pl @player ($.lastpub)
}
}

automacro knight {
var $fasedos == 1
console /Knight/
set $fasedos 0
set $otrafase 1
call {
$job = 452
do pl @player ($.lastpub)
}
}

automacro wizz {
var $fasedos == 1
console /Wizard/
set $fasedos 0
set $otrafase 1
call {
$job = 453
do pl @player ($.lastpub)
}
}

automacro priest {
var $fasedos == 1
console /Priest/
set $fasedos 0
set $otrafase 1
call {
$job = 454
do pl @player ($.lastpub)
}
}

automacro bard {
var $fasedos == 1
console /Bard/
set $fasedos 0
set $otrafase 1
call {
$job = 455
do pl @player ($.lastpub)
}
}

automacro clown{
var $fasedos == 1
console /Clown/
set $fasedos 0
set $otrafase 1
call {
$job = 455
do pl @player ($.lastpub)
}
}

automacro dancer {
var $fasedos == 1
console /Dancer/
set $fasedos 0
set $otrafase 1
call {
$job = 455
do pl @player ($.lastpub)
}
}

automacro gypsy {
var $fasedos == 1
console /Gypsy/
set $fasedos 0
set $otrafase 1
call {
$job = 455
do pl @player ($.lastpub)
}
}

automacro stalker {
var $fasedos == 1
console /Stalker/
set $fasedos 0
set $otrafase 1
call {
$job = 456
do pl @player ($.lastpub)
}
}

automacro rogue {
var $fasedos == 1
console /Rogue/
set $fasedos 0
set $otrafase 1
call {
$job = 456
do pl @player ($.lastpub)
}
}

automacro assasin {
var $fasedos == 1
console /Assassin/
set $fasedos 0
set $otrafase 1
call {
$job = 457
do pl @player ($.lastpub)
}
}

automacro blacksmith {
var $fasedos == 1
console /smith/
set $fasedos 0
set $otrafase 1
call {
$job = 458
do pl @player ($.lastpub)
}
}

automacro hunter {
var $fasedos == 1
console /Hunter/
set $fasedos 0
set $otrafase 1
call {
$job = 460
do pl @player ($.lastpub)
}
}

automacro sniper {
var $fasedos == 1
console /Sniper/
set $fasedos 0
set $otrafase 1
call {
$job = 460
do pl @player ($.lastpub)
}
}

automacro linker {
var $fasedos == 1
console /Soul Linker/
set $fasedos 0
set $otrafase 1
call {
$job = 460
do pl @player ($.lastpub)
}
}

### segundo chekeo: guild ###

automacro guild {
var $otrafase == 1
console /Guild:/
set $otrafase 0
call link
set $fase 0
set $otrafase 0
set $fasedos 0
}

### macro del skill ###

macro link {
do sp $job @player ($.lastpub)
pause 2
}

NOTE: on the "Segundo chekeo" section you may copy-paste several times the automacros to check out for different guilds, be sure to put your guild like this:

Guild: Your Guild 1
Guild: Idontcare
bla bla bla

yes, it is long, but simple to understand for beginners like me :lol:


EDIT: HOW TO CHANGE FROM PUBLIC MESSAGE TO PM

use notepad

replace option

replace all "pubm" for "pm"
replace all "lastpub" for "lastpm"

save

you copy-paste the guild check automacro, remember to keep the names of the automacros different

automacro guild {
var $otrafase == 1
console /Guild: WTF/
set $otrafase 0
call link
set $fase 0
set $otrafase 0
set $fasedos 0
}

automacro guild1 {
var $otrafase == 1
console /Guild: ROFLMAO/
set $otrafase 0
call link
set $fase 0
set $otrafase 0
set $fasedos 0
}
Auto Buffs and Link Macros~

First of all remember to put this on the macros.txt in the control folder of your open kore, if you don't have this macros.txt just create a new .txt and rename it. Remember that u must have the macro plugin installed to make use of this code, ok lets hit the point, in your macros.txt paste the following code to have an autobuffer priest, the priest or hp will automatically buff you whenever you whisp he/she "buffs", every time u pm buffs to him/her it will cast bless, agi, assumptio and impo on you; you can change the pm "buffs" part to any word that u like, like baps or drugs or whatever. here it is:

######################

automacro BuffMe1 {
pm "buffs"

run-once 1
call BuffMe1

}

macro BuffMe1 {
do stand
do sp 34 "$.lastpm"
do sp 29 "$.lastpm"
do sp 361 "$.lastpm"
do sp 66 "$.lastpm"
pause 1
pause 1
do sit
release BuffMe1
}

########################

ok, now lets get the linker code, for this one i actually used two codes to accomplish what i wanted, this two codes will do the following:
whenever u say "kaite", "kaupe" or "kaahi" to te public chat, the linker will cast the skill on you respectively, and for link i wanted it to only link ppl who pm it with an specific word, to prevent other ppl to get free link, the word i used is "spirit", so if i want kaite or another buff i say it in the main chat, but if i want link i pm my linker with "spirit", ok here is the code:

########################

automacro keyword {
console /\[dist=(.*)\] (.*) \((\d+)\): (.*)(kaupe|kaite|kaahi|Flag)(.*)$/
call spiritin
priority 0
}

macro spiritin {
$di = $.lastMatch1
$n = $.lastMatch2
$b = $.lastMatch3
$skill = $.lastMatch5
$job = @eval ($:layers{$:layersID[$b]}->{jobID})

goto skill
stop

:skill
if ($skill == spirit) goto spirit
if ($skill == Flag) goto spirit
if ($di < 8) goto ka goto far stop :ka if ($skill == kaupe) goto kaupe if ($skill == kaite) goto kaite if ($skill == kaahi) goto kaahi goto end :spirit if ($job = 12) goto sin if ($job = 4013) goto sin if ($job = 16) goto sage if ($job = 4017) goto sage if ($job = 8) goto pris if ($job = 4009) goto pris if ($job = 15) goto monk if ($job = 4016) goto monk if ($job = 9) goto wiz if ($job = 4010) goto wiz if ($job = 17) goto rogue if ($job = 4018) goto rogue if ($job = 18) goto alche if ($job = 4019) goto alche if ($job = 4020) goto bdc if ($job = 4021) goto bdc if ($job = 19) goto bdc if ($job = 20) goto bdc if ($job = 14) goto crs if ($job = 4015) goto crs if ($job = 21) goto crs if ($job = 4022) goto crs if ($job = 23) goto sn if ($job = 10) goto bs if ($job = 4011) goto bs if ($job = 4047) goto tm if ($job = 4048) goto tm if ($job = 4049) goto sl if ($job = 7) goto knit if ($job = 13) goto knit if ($job = 174) goto knit if ($job = 4014) goto knit goto unspirit :sin if ($di < 8) goto sin1 goto far :sage if ($di < 8) goto sage1 goto far ris if ($di < 8) goto pris1 goto far :monk if ($di < 8) goto monk1 goto far :wiz if ($di < 8) goto wiz1 goto far :rogue if ($di < 8) goto rogue1 goto far :alche if ($di < 8) goto alche1 goto far :bdc if ($di < 8) goto bdc1 goto far :crs if ($di < 8) goto crs1 goto far :sn if ($di < 8) goto sn1 goto far :bs if ($di < 8) goto bs1 goto far :tm if ($di < 8) goto tm1 goto far :sl if ($di < 8) goto sl1 goto far :knit if ($di < 8) goto knit1 goto far :sin1 do sp 457 "$n" goto finish :sage1 do sp 449 "$n" goto finish ris1 do sp 454 "$n" goto finish :monk1 do sp 447 "$n" goto finish :wiz1 do sp 453 "$n" goto finish :rogue1 do sp 456 "$n" goto finish :alche1 do sp 445 "$n" goto finish :bdc1 do sp 455 "$n" goto finish :crs1 do sp 450 "$n" goto finish :sn1 do sp 451 "$n" goto finish :bs1 do sp 458 "$n" goto finish :tm1 do sp 448 "$n" goto finish :sl1 do sp 461 "$n" goto finish :knit1 do sp 452 "$n" goto finish :finish release all do e no1 stop :unspirit release all do @random ("sory i don't have your link","i don't have yours","i didn't get that skill") stop :kaupe do sp 464 "$n" stop :kaite do sp 465 "$n" stop :kaahi do sp 463 "$n" stop :far do @random ("come closer >:","i won't move ,come","ok, get over here")
stop

:end
stop
}

########################

automacro link {
pm "spirit"
call {
$id = @player ($.lastpm)
if ($id < 0) stop $jobID = @eval ($:layers{$:layersID[$id]}->{jobID})
if ($jobID = 7) goto knight
if ($jobID = 8) goto priest
if ($jobID = 9) goto wizard
if ($jobID = 10) goto smith
if ($jobID = 11) goto sniper
if ($jobID = 12) goto assassin
if ($jobID = 13) goto knight
if ($jobID = 14) goto paladin
if ($jobID = 15) goto champion
if ($jobID = 16) goto professor
if ($jobID = 17) goto stalker
if ($jobID = 18) goto creator
if ($jobID = 19) goto clown
if ($jobID = 20) goto clown
if ($jobID = 21) goto paladin
if ($jobID = 23) goto supernovice
if ($jobID = 4008) goto knight
if ($jobID = 4009) goto priest
if ($jobID = 4010) goto wizard
if ($jobID = 4011) goto smith
if ($jobID = 4012) goto sniper
if ($jobID = 4013) goto assassin
if ($jobID = 4014) goto knight
if ($jobID = 4015) goto paladin
if ($jobID = 4016) goto champion
if ($jobID = 4017) goto professor
if ($jobID = 4018) goto stalker
if ($jobID = 4019) goto creator
if ($jobID = 4020) goto clown
if ($jobID = 4021) goto clown
if ($jobID = 4022) goto paladin
if ($jobID = 4047) goto star
if ($jobID = 4049) goto soul
:creator
do sp 445 $id
stop
release link
:champion
do sp 447 $id
stop
release link
:star
do sp 448 $id
stop
release link
rofessor
do sp 449 $id
stop
release link
aladin
do sp 450 $id
stop
release link
:supernovice
do sp 451 $id
stop
release link
:knight
do sp 452 $id
stop
release link
:wizard
do sp 453 $id
stop
release link
riest
do sp 454 $id
stop
release link
:clown
do sp 455 $id
stop
release link
:stalker
do sp 456 $id
stop
release link
:assassin
do sp 457 $id
stop
release link
:smith
do sp 458 $id
stop
release link
:sniper
do sp 460 $id
stop
release link
:soul
do sp 461 $id
stop
release link
}
}
#######################################

Automacro link
automacro link {
console /\[(jarak|dist)=(.*)\] (.*) \((\d+)\): (\*Yawn\*|\*Angry\*|)$/
sp > 10%
call linker
}

macro linker {
$distance = $.lastMatch2
$namaPlayer = $.lastMatch3
$id = $.lastMatch4
$playerguild = @eval (exists $::players{$::playersID[$id]}->{guild} ? $::players{$::playersID[$id]}->{guild}{name} : 'null')

$guild = LoveMyNovi
$guild2 = ¤ xYz VerticaL ¤
$guild3 = «Excellent Corporation»
$guild4 = » S i L e n T «
$guild5 = • Excellent •
$guild6 = Vertical of Inferno

if ($id < 0) stop
if ($distance > 6) goto jauh
if ($guild == $playerguild) goto ok
if ($guild2 == $playerguild) goto ok
if ($guild3 == $playerguild) goto ok
if ($guild4 == $playerguild) goto ok
if ($guild5 == $playerguild) goto ok
if ($guild6 == $playerguild) goto ok
goto bukan

:ok
$jobID = @eval ($::players{$::playersID[$id]}->{jobID})
if ($jobID = 12) goto assassin
if ($jobID = 4013) goto assassin
if ($jobID = 10) goto smith
if ($jobID = 4011) goto smith
if ($jobID = 14) goto paladin
if ($jobID = 21) goto paladin
if ($jobID = 4015) goto paladin
if ($jobID = 4022) goto paladin
if ($jobID = 4012) goto sniper
if ($jobID = 11) goto sniper
if ($jobID = 16) goto professor
if ($jobID = 4017) goto professor
if ($jobID = 8) goto priest
if ($jobID = 4009) goto priest
if ($jobID = 4010) goto wizard
if ($jobID = 4018) goto stalker
if ($jobID = 18) goto creator
if ($jobID = 4019) goto creator
if ($jobID = 4020) goto clown
if ($jobID = 4021) goto clown
if ($jobID = 19) goto clown
if ($jobID = 20) goto clown
if ($jobID = 4047) goto star
if ($jobID = 4049) goto soul
if ($jobID = 4008) goto knight
if ($jobID = 4014) goto knight
if ($jobID = 23) goto snoob
goto jauh

:jauh
do e e5
stop
release link
:bukan
do e e4
stop
release link

:snoob
do sp 451 $id
stop
release link

:star
do sp 448 $id
stop
release link
:soul
do sp 461 $id
stop
release link
:knight
do sp 452 $id
stop
release link
:priest
do sp 454 $id
stop
release link
:wizard
do sp 453 $id
stop
release link
:smith
do sp 458 $id
stop
release link
:sniper
do sp 460 $id
stop
release link
:assassin
do sp 457 $id
stop
release link
:paladin
do sp 450 $id
stop
release link
:champion
do sp 447 $id
stop
release link
:professor
do sp 449 $id
stop
release link
:creator
do sp 445 $id
stop
release link
:clown
do sp 455 $id
stop
release link
:stalker
do sp 456 $id
stop
release link
}

automacro SPAbis {
console /\[(jarak|dist)=(.*)\] (.*) \((\d+)\): (\*Kiss\*|\*Kiss 2\*|\*Flag\s\d\*)$/
sp < 10%
call Abis
}

macro Abis {
do e e32
do e e1
release SPAbis
}

Automacro link

automacro spirit {
console /\[dist=(.*)\] (.*) \((\d+)\): (\*Flag\s\d\*|spirit)$/ console / \ [dist =(.*) \] (.*) \ ((\ d +) \): (\ * Flag \ s \ d \ * | spirit) $ /
exclusive 1 exclusive 1
call { call {
$distance = $.lastMatch1 $ Distance = $. LastMatch1
$namaPlayer = $.lastMatch2 $ NamaPlayer = $. LastMatch2
$playerID = $.lastMatch3 $ PlayerID = $. LastMatch3
$playerguild = @eval (exists $::players{$::playersID[$playerID]}->{guild} ? $::players{$::playersID[$playerID]}->{guild}{name} : 'null') $ Playerguild = @ eval (exists $:: players {$:: playersID [$ playerID} ]}->{ guild? $:: Players {$:: playersID [$ playerID ]}->{ guild} {name}: 'null')
#Nama guild yg mau di paket # The name of guild who want the package
$guild = MorTal*Combat $ Guild = * Mortal Combat
$guild1 = nama_guild_lain_yang_ingin_di_paket1 $ Guild1 = nama_guild_lain_yang_ingin_di_paket1
$guild2 = nama_guild_lain_yang_ingin_di_paket2 $ Guild2 = nama_guild_lain_yang_ingin_di_paket2
$guild3 = nama_guild_lain_yang_ingin_di_paket3 $ Guild3 = nama_guild_lain_yang_ingin_di_paket3
$guild4 = nama_guild_lain_yang_ingin_di_paket4 $ Guild4 = nama_guild_lain_yang_ingin_di_paket4
if ($playerguild == $guild) goto oke if ($ playerguild == $ guild) goto okay
if ($playerguild == $guild1) goto oke if ($ playerguild == $ guild1) goto okay
if ($playerguild == $guild2) goto oke if ($ playerguild == $ guild2) goto okay
if ($playerguild == $guild3) goto oke if ($ playerguild == $ guild3) goto okay
if ($playerguild == $guild4) goto oke if ($ playerguild == $ guild4) goto okay
goto lain else goto
:oke : Okay
if ($id < jobid =" @eval">{jobID}) if ($ id <jobId = "@ eval"> {jobId})
if ($jobID = 7) goto knight if ($ jobId = 7) goto knight
if ($jobID = 13) goto knight if ($ jobId = 13) goto knight
if ($jobID = 174) goto knight if ($ jobId = 174) goto knight
if ($jobID = 4008) goto knight if ($ jobId = 4008) goto knight
if ($jobID = 4014) goto knight if ($ jobId = 4014) goto knight
if ($jobID = 12) goto assassin if ($ jobId = 12) goto assassin
if ($jobID = 4013) goto assassin if ($ jobId = 4013) goto assassin
if ($jobID = 10) goto smith if ($ jobId = 10) goto smith
if ($jobID = 4011) goto smith if ($ jobId = 4011) goto smith
if ($jobID = 14) goto paladin if ($ jobId = 14) goto paladin
if ($jobID = 21) goto paladin if ($ jobId = 21) goto paladin
if ($jobID = 4015) goto paladin if ($ jobId = 4015) goto paladin
if ($jobID = 4022) goto paladin if ($ jobId = 4022) goto paladin
if ($jobID = 4012) goto sniper if ($ jobId = 4012) goto sniper
if ($jobID = 11) goto sniper if ($ jobId = 11) goto sniper
if ($jobID = 16) goto professor if ($ jobId = 16) goto professor
if ($jobID = 4017) goto professor if ($ jobId = 4017) goto professor
if ($jobID = 8) goto priest if ($ jobId = 8) goto Priest
if ($jobID = 4009) goto priest if ($ jobId = 4009) goto Priest
if ($jobID = 15) goto champion if ($ jobId = 15) goto champion
if ($jobID = 4016) goto champion if ($ jobId = 4016) goto champion
if ($jobID = 9) goto wizard if ($ jobId = 9) goto wizard
if ($jobID = 4010) goto wizard if ($ jobId = 4010) goto wizard
if ($jobID = 17) goto stalker if ($ jobId = 17) goto stalker
if ($jobID = 4018) goto stalker if ($ jobId = 4018) goto stalker
if ($jobID = 18) goto creator if ($ jobId = 18) goto creator
if ($jobID = 4019) goto creator if ($ jobId = 4019) goto creator
if ($jobID = 4020) goto clown if ($ jobId = 4020) goto clown
if ($jobID = 4021) goto clown if ($ jobId = 4021) goto clown
if ($jobID = 19) goto clown if ($ jobId = 19) goto clown
if ($jobID = 20) goto clown if ($ jobId = 20) goto clown
if ($jobID = 4047) goto star if ($ jobId = 4047) goto star
if ($jobID = 4048) goto star if ($ jobId = 4048) goto star
if ($jobID = 4049) goto soul if ($ jobId = 4049) goto soul
if ($jobID = 23) goto snoob if ($ jobId = 23) goto snoob
:snoob : Snoob
do sp 451 $playerID $ 451 playerID do sp
goto end goto end
:star : Star
do sp 448 $playerID $ 448 playerID do sp
goto end goto end
:soul : Soul
do sp 461 $playerID $ 461 playerID do sp
goto end goto end
:knight : Knight
do sp 452 $playerID $ 452 playerID do sp
goto end goto end
:priest : Priest
do sp 454 $playerID $ 454 playerID do sp
goto end goto end
:wizard : Wizard
do sp 453 $playerID $ 453 playerID do sp
goto end goto end
:smith : Smith
do sp 458 $playerID $ 458 playerID do sp
goto end goto end
:sniper : Sniper
do sp 460 $playerID $ 460 playerID do sp
goto end goto end
:assassin : Assassin
do sp 457 $playerID $ 457 playerID do sp
goto end goto end
:paladin : Paladin
do sp 450 $playerID $ 450 playerID do sp
goto end goto end
:champion : Champion
do sp 447 $playerID $ 447 playerID do sp
goto end goto end
:professor : Professor
do sp 449 $playerID $ 449 playerID do sp
goto end goto end
:creator : Creator
do sp 445 $playerID $ 445 playerID do sp
goto end goto end
:clown : Clown
do sp 455 $playerID $ 455 playerID do sp
goto end goto end
:stalker : Stalker
do sp 456 $playerID $ 456 playerID do sp
goto end goto end
:lain : Other
do e ?? e do?
:end : End
} }
} } 

playerguild (<guild list> [, ...] | <guild.txt>) [, <distance>] 

... ...

if ($playerguild == $guild) goto oke if ($ playerguild == $ guild) goto okay
if ($playerguild == $guild1) goto oke if ($ playerguild == $ guild1) goto okay
if ($playerguild == $guild2) goto oke if ($ playerguild == $ guild2) goto okay
if ($playerguild == $guild3) goto oke if ($ playerguild == $ guild3) goto okay
if ($playerguild == $guild4) goto oke if ($ playerguild == $ guild4) goto okay
goto lain else goto
:oke : Okay

... ...

:lain : Other
do e ?? ## perintah bot supaya geleng2 do e?? # # command bot so geleng2

... ... 

OK emotions code lo ... can see in the list

0! *!* *! *
1 ? 1? *?* *? *
2 ho,delight *Whistling* 2 ho, delight * Whistling *
3 lv,heart *Heart* 3 lv, heart * Heart *
4 swt,sweat *Sweat* 4 Almighty, sweat * Sweat *
5 ic *Idea* 5 ic * Idea *
6 an,fret *$!@#* 6 an, fret *$!@#*
7 ag,ghk *Grumble* 7 ag, ghk * Grumble *
8 $,money *Zeny!* $ 8, money * Zeny! *
9 ... 9 ... *...* *...*
10 pea,gawi *Peace* 10 peas, Gawi * Peace *
11 fst,bawi *Fist* 11 FST, bawi * Fist *
12 wav,bo,qh *Wave* 12 wav, bo, QH * Wave *
13 flg *Flag 1* 13 flg * Flag 1 *
14 lv2 *Love* 14 lv2 * Love *
15 thx *Thanks* 15 thx * Thanks *
16 wah *Wah* Wah wah * 16 *
17 sry *Sorry* 17 Sry * Sorry *
18 heh *Heh* Heh heh * 18 *
19 swt2 *Sweat* 19 swt2 * Sweat *
20 hmm *Hmm* 20 hmm * Hmm *
21 no1 *Nice One* 21 NO1 * Nice One *
22 ?? 22? *??* *?? *
23 omg *Omg* Omg omg * 23 *
24 o,oh *O* 24 o, O * O *
25 x *X* 25 x * X *
26 hp *Help* 26 hp * Help *
27 go *Go* 27 Go * Go *
28 sob *Sob* 28 sob * Sob *
29 gg *Good Game* 29 gg * Good Game *
30 kis *Kiss* 30 kis * Kiss *
31 kis2 *Kiss 2* 31 kis2 * Kiss 2 *
32 pif *Pfft* 32 PIF * Pfft *
33 ok *Ok* 33 Ok * Ok *
35 flg2 *Flag 2* 35 flg2 * Flag 2 *
36 e1,bzz,stare *Angry* 36 e1, bzz, Angry * stare *
37 e2,rice,hungry *Drool* 37 e2, rice, hungry * Drool *
38 e3,awsm,cool *2 Hearts* 38 e3, awsm, cool * 2 Hearts *
39 e4,meh,tongue *Bleks* 39 E4, meh, tongue * Bleks *
40 e5,shy *Na-ah* 40 e5, Shy * Na-ah *
41 e6,pat,goodboy *Pat Pat* 41 e6, pat, goodboy * Pat Pat *
42 e7,mp,sptime *SP* 42 E7, mp, sptime * SP *
43 e8,slur,sexy *Horny* 43 e8, slur, sexy * Horny *
44 e9,com,comeon *Come Here* 44 E9, com, comeon * Come Here *
45 e10,yawn,sleepy *Yawn* 45 E10, yawn, sleepy * Yawn *
46 e11,grat,congrats *Congratulations* 46 E11, grat, congrats * Congratulations *
47 e12,hptime *HP* 47 E12, hptime * HP *
48 flg3 *Flag 3* 48 flg3 * Flag 3 *
49 flg4 *Flag 4* 49 flg4 * Flag 4 *
50 flg5 *Flag 5* 50 flg5 * flag 5 *
51 flg6 *Flag 6* 51 flg6 * Flag 6 *
52 e13,fsh *FlashEyes(?!)* 52 e13, FSH * FlashEyes (?!)*
53 e14,spin *SpinEyes(?!)* 53 E14, spin * SpinEyes (?!)*
54 e15,sigh *'o'(?!)* 54 e15, sigh * 'o'(?!)*
55 e16,dum *Dumb(?!)* 55 e16, dum * Dumb (?!)*
56 e17,crwd *( . )(?!)* 56 E17, crwd * (. )(?!)*
57 e18,desp,otl *Down(?!)* 57 E18, desp, OTL * Down (?!)*
58 dice1 *Dice#1* 58 dice1 * Dice # 1 *
59 dice2 *Dice#2* 59 dice2 * Dice # 2 *
60 dice3 *Dice#3* 60 dice3 * Dice # 3 *
61 dice4 *Dice#4* Dice # 61 dice4 * 4 *
62 dice5 *Dice#5* Dice # 62 dice5 * 5 *
63 dice6 *Dice#6* 63 dice6 * Dice # 6 *
64 flg7 *Flag 7* 64 flg7 * Flag 7 *
65 e20,here *PointingHand* 65 E20, PointingHand * here *
66 flg8 *Flag 8* 66 flg8 * Flag 8 *
67 flg9 *Flag 9* 67 flg9 * Flag 9 *
68 phone *CellPhone(?!)* 68 phones * Cellphone (?!)*
69 mail *E-Mail(?!)* 69 mail * E-Mail (?!)*
70 rh *Unknown(RedHieroglyphs)* 70 rh * Unknown (RedHieroglyphs) *
71 sp1 *Cell signal power 1/3(?!)* 71 sp1 * Cell signal power 1 / 3 (?!)*
72 sp2 *Cell signal power 2/3(?!)* Cell Signal 72 sp2 * power 2 / 3 (?!)*
73 sp3 *Cell signal power 3/3(?!)* Cell Signal 73 sp3 * Power 3 / 3 (?!)*
74 e27,hum *Unknown(Face w/lines)* 74 e27, hum * Unknown (Face w / lines) *
75 e28,abs *Fear!(?!)* 75 e28, abs * Fear !(?!)*
76 e29,oops *Oops* 76 e29, Oops * oops *
77 e30,spit *Boooring(?!)* 77 e30, spit * Boooring (?!)*
78 e31,ene *BlessingLight* 78 e31, ene * BlessingLight *
79 e32,panic *Panic!* 79 e32, Panic * Panic! *
80 e33,whisp *Whisp* 80 e33, Whisp Whisp * *
Modifications to this section ... to add emotions that want dicapture condition console

console / \ [dist =(.*) \] (.*) \ ((\ d +) \): (\ * Flag \ s \ d \ * | spirit) $ / 

For example ... for example his macro lo mo lo pake pas active emoticons "thanks ..."
console / \ [dist =(.*) \] (.*) \ ((\ d +) \): (\ * Thanks \ *) $ / 

klo mo add ... lo live write next to them ... with the added sign "|" ... means the same kira2 kek "or" <=> "or" ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

AddThis

Share |