ขอบคุณความรู้ดีๆจาก WWW.OPENKORE.COM WWW.THAIKORE.COM WWW.OPKWIN.COM WWW.MOD2PLAY.COM และเวบอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวถึงไว้ ณ.ทีนี้ด้วยนะคะ (ขอบคุณเป็นภาษาอังกฤษไว้ด้านบนนานแล้ว แต่เผื่ออาจมองกันไม่เห็นนะคะ เลยขอบคุณอีกรอบ)
เชิญชวนทำบุญแทนการเซทบอทให้โหลดฟรีคะ

ไม่บังคับนะคะ


แต่ใครเอาบอทไปใช้เองไม่ว่ากัน แต่ใครเอาบอทไปใช้ในทางธุรกิจ ไม่บริจาคขอให้จู้ดๆ อิอิ

ขอร้องจากใจ กรุณาอย่านำบอทไปขายเด็ดขาด ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

12/01/2553

CheckExtraCondition Plugins

# checkExtraCondition โดย Technology
#
# $Id: checkExtraCondition.pl 6603 2008-11-21 16:48:56Z Technology $
#
# Source Code นี้ได้รับใบอนุญาตภายใต้
# ลิขสิทธิ์ของ GNU , Version 2.
# ดูที่ http://www.gnu.org/licenses/gpl.html

package checkExtraCondition;

use strict;
use Plugins;

use Globals qw(%config $char);
use Utils qw(inRange);
use Utils::DataStructures qw(existsInList);

use Log qw(message error warning debug);

Plugins::register('checkExtraCondition', 'check extra conditions', \&onUnload);
my $hooks = Plugins::addHooks(
   ['checkSelfCondition', \&checkSelfCondition, undef],
   ['checkPlayerCondition', \&checkPlayerCondition, undef],
   ['checkMonsterCondition', \&checkMonsterCondition, undef],
);

sub onUnload {
    Plugins::delHooks($hooks);
}

sub checkSelfCondition {
   my ($self, $args) = @_;
   my $prefix = $args->{prefix};
 
   # conditions
   ($args->{return} = 0) unless (
      checkActorLevel($prefix, $char) &&
      checkActorGuildTitle($prefix, $char) &&
      checkEval($prefix)
   );
   debug ("self: $args->{return}\n"), "checkExtraCondition";
}

sub checkPlayerCondition {
   my ($self, $args) = @_;
   my $prefix = $args->{prefix};
   my $player = $args->{player};
 
   # conditions
   ($args->{return} = 0) unless (
      checkActorLevel($prefix, $player) &&
      checkActorGuildTitle($prefix, $player) &&
      checkEval($prefix)
   );
   debug ("player: $args->{return}\n"), "checkExtraCondition";
}

sub checkMonsterCondition {
   my ($self, $args) = @_;
   my $prefix = $args->{prefix};
   my $player = $args->{monster};
 
   # conditions
   debug ("monster: $args->{return}\n"), "checkExtraCondition";
}


#######################################
#######################################
### CONDITION FUNCTIONS
#######################################
#######################################

sub checkActorLevel {
   my ($prefix, $actor) = @_;
   if ($config{$prefix . "_blvl"}) { return 0 unless inRange($actor->{lv}, $config{$prefix."_blvl"}); }
   else { return 1 }
}

sub checkActorGuildTitle {
   my ($prefix, $actor) = @_;
   if ($config{$prefix."_isGuildTitle"}) { return 0 unless ($actor->{guild} && existsInList($config{$prefix . "_isGuildTitle"}, $actor->{guild}{title})); }
   else { return 1 }
}

sub checkEval {
   my ($prefix, $actor) = @_;
   if ($config{$prefix . "_eval"}) {
   return eval $config{$prefix . "_eval"};}
}
return 1;

หรือ Download

ตัวอย่าง

partySkill Spirit of Rebirth {
   lvl 5
   target_isJob High Novice, High Swordsman, High Magician, High Archer, High Acolyte, High Merchant, High Thief
   target_whenStatusInactive Spirit
   target_blvl <= 50
   target_isGuild guildname
   target_isGuildTitle guildtitle
}

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

AddThis

Share |